කෙල්ල එක්ක DayOuting Hotels???

UserNoOne

Member
 • Oct 24, 2016
  84
  3
  8
  මචං කෙල්ල එක්ක day out එකක් වගේ යන්න ඕන.. night එකක් නෙවෙයි. නිකං room යනවත් නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් pool එකේ බැහැලා එහෙම පොඩියට දවස enjoy කරන්න ඕන.
  Lunch
  Pool
  Sea Beach
  Hotel Room
  Evening drink


  මේ ටික වගේ සෙට් වෙනවනම් හොඳයි. Night එකකට නෙවෙයි room එක ඕන. උදේ ඇවිත් හවස 4-5ට off එක තියෙන වගේ hotels.

  Colombo area, Bentota area ඔයවගේ area එකක් බලන්නෙ.
   
  • Like
  Reactions: asheka

  spunkyisii

  Active member
 • Apr 3, 2016
  507
  94
  28
  මචං කෙල්ල එක්ක day out එකක් වගේ යන්න ඕන.. night එකක් නෙවෙයි. නිකං room යනවත් නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් pool එකේ බැහැලා එහෙම පොඩියට දවස enjoy කරන්න ඕන.
  Lunch
  Pool
  Sea Beach
  Hotel Room
  Evening drink


  මේ ටික වගේ සෙට් වෙනවනම් හොඳයි. Night එකකට නෙවෙයි room එක ඕන. උදේ ඇවිත් හවස 4-5ට off එක තියෙන වගේ hotels.

  Colombo area, Bentota area ඔයවගේ area එකක් බලන්නෙ.
  Nature lovers inn palayan if you got a vehicle. The place is so nice for a day out and there’s an infinity pool also❤
   
  • Like
  Reactions: asheka

  MiyuB

  Well-known member
 • Nov 20, 2013
  1,439
  173
  63
  ලංකාවේ...
  මචං කෙල්ල එක්ක day out එකක් වගේ යන්න ඕන.. night එකක් නෙවෙයි. නිකං room යනවත් නෙවෙයි. පොඩ්ඩක් pool එකේ බැහැලා එහෙම පොඩියට දවස enjoy කරන්න ඕන.
  Lunch
  Pool
  Sea Beach
  Hotel Room
  Evening drink


  මේ ටික වගේ සෙට් වෙනවනම් හොඳයි. Night එකකට නෙවෙයි room එක ඕන. උදේ ඇවිත් හවස 4-5ට off එක තියෙන වගේ hotels.

  Colombo area, Bentota area ඔයවගේ area එකක් බලන්නෙ.
  serenity village