චන්ද පොරොන්දු

Lankan lion

Member
  • Sep 14, 2019
    56
    51
    18
    මේ දවස්වල ඇහෙන චන්ද පොරොන්දු හින්දා මටත් හිතුනා චන්ද පොරොන්දු ටිකක් දෙන්න.මේ වගේ දුක්විදින ජනතාව වෙනුවෙන් ලබා දිය හැකි තවත් දේවල් තියෙනවනම් කොටාගෙන යමු. 1.සෑම පව්ලකටම මාසිකව රු 50 000 ක සහන දීමනවක් ලබාදීම 2.දුක් විදින ජනතාවගේ විදුලි බිල ,දුරකථන බිල රජය මගිනි ගෙවීම. 3 වයස 18 සසම්පූර්ණ කරන හැමෝටම නිවසක් ලබාදීම . 4, වතු කම්කරුවන් හට තේ වතුවල අයිතිය ලබාදීම.