චැසි අංකය අනුව හොන්ඩා යතුරුපැදි වර්ග කිර&#3539

SHEHAN_GIWANTHA

Well-known member
 • Dec 24, 2013
  10,312
  8,871
  113
  චැසි අංකය අනුව හොන්ඩා යතුරුපැදි වර්ග කිර&#3539

  Honda bike models by chassi number චැසි අංකය අනුව හොන්ඩා යතුරුපැදි වර්ග කිරීම


  JC00 NSR 125 R3N
  JC04 CB 125 SA-B
  JC05 CM 125 CC
  JC06 CB 125 TDC / TTL
  JC09 CB 125 RS
  JC10 MBX 125 FE-F
  JC11 CBX 125 FE + H + N-P (Japan)
  JC12 CBX 125 CE + H + N-P (Japan)
  JC13 CB 125 SE-F
  JC18 CG 125 R-V (Brasilien)
  JC20 NSR 125 F/RJ-N
  JC22 NSR 125 F/RP-V
  JC23 CBZ 125 FP (China)
  JC24 CA 125 S Rebel
  JC26 CA 125 V Rebel
  JC27 CG 125 W
  JC29 VT 125 CX
  JC30 CG 125 ES
  JC31 VT 125 C
  JC32 XL 125 V1
  JC33 ANF 125 3
  JC34 CBR 125 R4
  JD00 NSR 125 SP (Sport-Sondermodell)
  JD01 CT 110 A-G Trail 110
  JD02 XL 125 SB-F
  JD04 XL 125
  JD05 MTX 125 RWD + H + L (Europa)
  JD06 TL 125
  JD07 MTX 125 RWF + H (Frankreich Typ 2)
  JD09 NX 125 J-L (USA / Kanada)
  JD10 CRM 125 RL-V (Schweden / Belgien / Italien / Östereich)
  JD12 NX 125 Transcity (Italien)
  JD13 CRM 125 RV (Frankreich)
  JD15 CRM 125 RV (Spanien / Portugal)
  JD16 XLR 125 RW
  JD19 XR 125 L3
  JE01 CR 125 RZ-W
  JF01 NH 125 D-E + H Lead + Aero
  JF02 CH 125 E Elite
  JF03 CH 125 M-T Spacy
  JF05 FES 125 W
  JF07 NES 125 Y
  JF08 CSV 100 Honda Activa (Indien)
  JF09 SH 125
  JF10 SES 125 Dylan
  JF12 FES 125 3
  KC19 NS 400 RF (ED-Modell)
  KF01 CH 150 F-H / DF-G Elite
  KF02 FES 150 (W-2)
  KF03 NES 150
  KF04 SH 150
  KF05 SES 150
  KF06 FES 150
  MA01 CD 250 UJ-K (England / Australien)
  MA02 CD 250 U (Japan)
  MC01 CM 200 TA-C
  MC02 CB 250 RSA + C / RSZC
  MC06 CM 250 CC-D
  MC08 VT 250 F / Z (Japan)
  MC09 MVX 250 FD
  MC10 CBX 250 H / RS (Sri Lanka) / GB 250 Clubman (Japan)
  MC11 NS 250 FE / RE (Japan)
  MC12 CBX 250 H
  MC13 CMX 250 CF-H + T / CDG Rebel
  MC14 CBR 250 FG / FG-YA (Japan)
  MC15 VTR 250 J-L / VTZ 250 (Japan)
  MC16 NSR 250 RG (Japan)
  MC17 CBR 250 RH (Japan)
  MC18 NSR 250 RJ-K / R2J
  MC19 CBR 250 RJ-K / R2K (Japan)
  MC20 VT 250 Spada (Japan)
  MC21 NSR 250 R (Japan)
  MC22 CBR 250 RRL / RR2L (Japan)
  MC23 CB 250 F Jade (Japan)
  MC24 CB 250 M-T Nighthawk
  MC26 CB 250 M-T
  MC28 NSR 250 R / SE / SP (Japan)
  MC30 CB 250 Pt (China)
  MC31 CB250 Hornet 100 115 120 125 130 140 150
  MC32 CMX 250 CT-V
  MC33 VTR 250 W (Japan)
  MC37 CB 250 P4/4 (Hong Kong)
  MD01 XL 250 SB
  MD02 XL 185 SB-D (USA / Kanada)
  MD03 XL 250 RC-D
  MD04 CL 250 SC
  MD06 XL 200 RD-E
  MD07 MTX 200 RWD + F
  MD08 XLX 250 R (Brasilien)
  MD09 TLR 200 D-H
  MD10 XL 200 FMD (Neuseeland)
  MD11 XL 250 RE-H
  MD16 XLR 250R (Japan)
  MD20 XLR 250R (Japan)
  MD21 NX 250 J-L / HONDA AX-1 (Japan)
  MD22 XR 250 LM-P / XLR 250 R (Japan) / XLR 250 Baja (Japan)
  MD23 TLM 220 R (Japan)
  MD24 CRM 250 R (Japan)
  MD25 NX 250 2L + P
  MD26 XL 250 Degree (Japan)
  MD29 XLR 200 R (Japan)
  MD31 XL 250 S (Australien)
  ME01 XR 250 Z-A / RB-D
  ME02 XR 185 Z / XR 200 RB-E
  ME03 CR 250 RA-W
  ME04 XR 200 RB-D
  ME05 XR 200 RE-J + L-P
  ME06 XR 250 RE-P
  ME07 TLR 250
  ME08 XR 250 RT
  ME10 CRF 250 R4
  ME11 CRF 250 X4
  MF01 CH 250 F-J Elite
  MF02 CN 250 G-W Helix / CN 250 Fusion (Japan)
  MF03 CH 250 K-L / CH 250 Freeway (Japan)
  MF04 FES 250 W
  MF05 FES 250 Y ED
  MF06 NSS 205 2ED
  MF07 NSS 250 ED
  NC01 CM 400 T/E/A/C Z-C
  NC02 CM 400 AZ-B (Kanada)
  NC03 CB 400 TB
  NC07 CBX 400 F / F2C (Frankreich / Australien / Europa-Direktverkauf)
  NC10 CX 400 (Japan)
  NC13 VF 400 FD (Europa)
  NC17 CBR 400 (Japan)
  NC19 NS 400 RF
  NC20 GB 400 F-H (Japan)
  NC21 VFR 400 RG / RG-YA / ZG-H (Japan)
  NC22 CB 350 SG (Schweden / England / Finnland)
  NC23 CBR 400 RL / RRL (Japan)
  NC24 VFR 400 RH / R2H / R3J (Japan)
  NC25 NT 400 Bros (Japan)
  NC26 NV 400 CS (Singapur) / HONDA Steed 400 (Japan)
  NC27 CB 400 FK-L CB-1
  NC29 CBR 400 RRL (Japan)
  NC30 VFR 400 RL-M
  NC31 CB 400 F2 Big (Japan)
  NC33 VRX 400 (Japan)
  NC35 RVF 400 RR / R2R + RT / R2T
  ND01 XL 400 R
  ND03 XL 350 RE-H
  ND05 NX 350 R
  NE01 XR 350 RD-F
  NE02 XR 350RF-G
  NE03 XR 400 R
  NE07 CBX 400 F2C (Frankreich)
  PC01 CX 500 CA-C / DB-C
  PC02 GL 500 B-C / IB-C / DC Silverwing
  PC03 CX 500 TC
  PC04 CBX 550 F / F2C
  PC05 CB 450 TC / CB 450 SCC-G / CM 450 AC-D / CC-D / EC-D
  PC06 CX 500 EC
  PC07 VT 500 FTD Ascot / FT 500 C-D
  PC08 VT 500 CD-G / ED-E
  PC08 CB 550 SCD / CBX 600 ED
  PC09 CB 550 SCE
  PC10 VT 500 FTD-G / CD-G
  PC11 VT 500 ED-E
  PC12 VF 500 FE-G
  PC13 VF 500 CE-F
  PC14 CB 450 NF
  PC15 XBR 500 F-H / SH-J
  PC16 GB 500 K-L Clubman + Tourist Trophy
  PC17 CMX 450 CG-H / CB 450 SG + J
  PC19 CBR 600 FH-J
  PC20 CBR 500 FH-M (Australien)
  PC21 VT 600 CJ-T / CDP + S-T / NV 600 CP-R (Korea)
  PC21 HONDA Steed 600 (Japan)
  PC22 NTV 600 J-M (England)
  PC23 CBR 600 FK-L
  PC25 CBR 600 F2M-R / F3S-T (weiterhin PC25 für USA)
  PC26 CB 500 R
  PC27 CB 500 R (Östereich)
  PC31 CBR 600 FS-T (nur Europa-Modelle)
  PC32 CB 500 T (Europa außer Östereich)
  PC33 CB 500 T (Östereich)
  PC34 CB 600 FW Hornet
  PC35 CBR 600 FX
  PC36 CB 600 F2 CB600S Hornet (Italien Prod.)
  PC37 CBR 600 RR3
  PC38 CBF 600
  PC39 CBF 500
  PD01 XL 500 SZ-B
  PD02 XL 500 RC
  PD03 XL 600 RD-H
  PD04 XL 600 LMF + H / RMG-H
  PD05 XL 500 RF-H (Östereich)
  PD06 XL 600 VK-T Transalp
  PD08 NX 500 J-S Dominator (Östereich)
  PD09 CBX 600 ED (Schweden)
  PD10 XL 600 VV Transalp
  PE01 XR 500 Z-A / RB-E
  PE02 CR 450 RB / CR 480 RC-D / CR 500 RE-T
  PE03 XR 500 RD-E
  PE04 XR 600 RF-T
  PE05 CRF 450 R2
  PF01 FJS 600 1-3
  RC01 CB 750 KZ-C / CB 750 CB-C / CB 750 SCC-D
  RC03 CB 650 Z + B
  RC04 CB 750 FA-C
  RC05 CB 650 B-C / CB 650 CA-B
  RC06 CB 750 CB
  RC07 VF 750 SC-D / VF 750 CC-D
  RC08 CB 650 SCC
  RC09 VF 750 CC-E
  RC10 GL 650 D / DD Silverwing
  RC11 CX 650 CD
  RC12 CX 650 ED
  RC13 CB 650 SCD-F / EE / CBX 650 ED
  RC14 VT 750 CD + H (Kanada)
  RC15 VF 750 FD-E
  RC16 CX 650 TD
  RC17 CBX 750 FE + G
  RC18 CB 750 SCE (Kanada) / CBX 750 PE-H / P2H-L (Police)
  RC19 VT 700 CE-H
  RC20 CB 700 SCE-G
  RC21 VF 700 CE-H
  RC22 VF 700 SE-F Sabre
  RC23 VF 700 FE-F
  RC24 VFR 750 FG-K
  RC26 VFR 700 F / F2G-H
  RC27 CBR 750 F (Japan)
  RC28 VF 750 CH-J
  RC29 VT 750 CH (Deutschland)
  RC30 VFR 750 RJ-L
  RC31 NT 650 J-M Hawk GT / NT 650 Bros (Japan)
  RC32 VT 800 CJ
  RC33 NTV 650 J-V
  RC34 PC 800 K-T Pacific Coast
  RC36 VFR 750 FL-V
  RC38 CB 750 M-W Nighthawk (USA + Kanada)
  RC40 NR 750 N
  RC42 CB 750 F2N-W Sevenfifty
  RC43 VF 750 CP-T
  RC44 VT 750 C/C2V / NV750C2 (Korea)
  RC45 RVF 750 RR-S
  RC46 VFR 800 FIW / VFR800 2/A2
  RC47 NT 650 VW Deauville
  RC48 VT 750 DC1
  RC50 VT 750 C4
  RD01 XLV 750 RD-E
  RD02 NX 650 J-R Dominator
  RD03 XRV 650 J-K Africa Twin
  RD04 XRV 750 L-N Africa Twin
  RD06 XR 650 LP-T
  RD07 XRV 750 P-T Africa Twin
  RD08 NX 650 S-V Dominator
  RD09 SLR 650 V-W
  RD10 XL 650 VY Transalp / XL650 V1 (IT)
  RD11 XL 650 V2 (SP)
  RE01 XR 650 RY
  SC01 CB 900 FZ-B Bold' or
  SC02 GL 1100 A-D / AC-D / IB-D / DA-C
  SC03 CBX 1000 A
  SC04 CB 900 CA-C
  SC05 CB 1100 R2B
  SC06 CBX 1000 B-C
  SC08 CB 1100 R2C-D
  SC09 CB 900 FC-D Bold` or
  SC10 CB 1000 CD
  SC11 CB 1100 FD
  SC12 VF 1100 CD-G V65 Magna
  SC14 GL 1200 E / IE-H / AF-H / LF / SE-iG / DE-G
  SC15 VF 1000 FE-J
  SC16 VF 1000 RE-G
  SC17 VF 1100 SE-F
  SC18 VT 1100 CF-T Shadow (nur USA / Kanada)
  SC19 VF 1000 FF-G (Schweiz / Frankreich)
  SC20 GL 1100 B-C
  SC21 CBR 1000 FH-J
  SC22 GL 1500 J-L / AM-V / IM-V / SEL-V
  SC23 VT 1100 CJ-R Shadow (nur Europa-Modelle)
  SC24 CBR 1000 FK-W
  SC25 CBR 1000 FP-T (Frankreich)
  SC26 ST 1100 L-V / AN-V Pan European
  SC28 CBR 900 RRN-S Fire Blade
  SC29 CBR 900 RRN-S Fire Blade (Frankreich)
  SC30 CB 1000 FP-S
  SC32 VT 1100 C2S-V (USA + Europa-Modelle)
  SC33 CBR 900 RRT-W Fire Blade
  SC34 GL 1500 CV/CY/C1/C2 (F6C, Valkyrie in USA)
  SC35 CBR 1100 XXV Super Blackbird
  SC36 VTR 1000 FV Fire Storm
  SC38 CB 1300 DCV (Japan)
  SC39 VT 1100 C3W
  SC40 CB 1300 F (Japan)
  SC41 GL 1500 CFx-1 Valkyrie Interstate
  SC42 CB 1100 SFY
  SC44 CBR 900 RRY
  SC45 VTR 1000 SPY/1/2
  SC46 VTX 1800C2
  SC47 GL 1800 A1
  SC48 CB 900 F2 Hornet
  SC50 CBR 900 RR2 FireBlade
  SC51 ST 1300 2/A2
  SC52 VTX 1300S3
  SC54 CB1300F3/ F13
  SC57 CBR 1000 RR


  Source-aluthgadget
   
  • Like
  Reactions: cjanaka

  Gccamila

  Well-known member
 • Feb 16, 2013
  3,282
  618
  113
  DownTown
  wari-nana.gif
  BUMP
  wari-nana.gif