නැව් සාදන්නාගේ බිරිඳ ‍| ලස්සන කවියක් 15 | ‍Saamantha Tennege