නිමානොවන අරැණෝදය

Saamantha

Member
Dec 14, 2020
8
10
3
නිමා නොවන අරැණෝදය...

<iframe width="560" height="315" src="" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

ඇලී ගැලුනු අය ප්‍රීතියට
පියාපත් කවදා නම් ලබාවිද
පියඹන අතර සිඹිනා අය සතුට
නිමානොවන අරැණෝදය විඳිනේ ය

- විලියම් බ්ලේක්- (පරිවර්තනය - සාමන්ත තැන්නගේ)