පිටතට නොබලන්න, ඔබේ බෙල්ල කැඩී යයි ඉතින් කට වහගනින්

Son Goku

Well-known member
 • May 21, 2023
  4,033
  5,553
  113
  මෙන්න ඔබ යන්න, ඉතා වේගවත්
  වේගය අඩු නොකරන්න, ඔබ කඩා වැටෙනු ඇත
  ඔබ නැරඹිය යුතුය, ඔබේ පියවර නිරීක්ෂණය කරන්න
  පිටතට නොබලන්න, ඔබේ බෙල්ල කැඩී යයි

  ඉතින් කට වහගනින්
  මම කොහොමත් අහන්නේ නැති නිසා
  මට ඇති, ඔබ ඇති
  ජීවිත කාලය පුරාවටම පැවතීමට ප්‍රමාණවත්

  ඉතින් ඔයාට මගෙන් මොනවද ඕනේ
  අනුකම්පා කරන්න වචන නෑ
  අනික මම ඔයත් එක්ක වටේ ගියොත්
  ඔයා දන්නවනේ මටත් අවුල් කියලා
  ඔයා සමග

  නා-න-න-න-න-න-න-න-න
  නා-න-න-න-න-න-න-න-න

   
  • Haha
  Reactions: ksperj

  Son Goku

  Well-known member
 • May 21, 2023
  4,033
  5,553
  113
  sinduwe ithri tika

  මෙන්න ඔබ යන්න, ඉතා වේගවත්
  වේගය අඩු නොකරන්න, ඔබ කඩා වැටෙනු ඇත
  පහළට යන්නේ කුමක්දැයි ඔබ දන්නේ නැත
  ඔබ නගරය පුරා දිව ගොස් ඇත

  ඉතින් කට වහගනින්
  මම කොහොමත් අහන්නේ නැති නිසා
  මට ඇති, ඔබ ඇති
  ජීවිත කාලය පුරාවටම පැවතීමට ප්‍රමාණවත්

  ඉතින් ඔයාට මගෙන් මොනවද ඕනේ
  දුක්ඛිත තත්ත්වයට පිළියමක් නැත
  අනික මම ඔයත් එක්ක වටේ ගියොත්
  ඔයා දන්නවනේ මටත් අවුල් කියලා
  ඔයා සමග
  ඔයා සමග
  ඔයා සමග


  නා-න-න-න-න-න-න-න-න
  (මන්දගාමී වන්න, ඔබ කඩා වැටෙනු ඇත)
  නා-න-න-න-න-න-න-න-න
  (මන්දගාමී වන්න, ඔබ කඩා වැටෙනු ඇත)
  නා-න-න-න-න-න-න-න-න
  (මන්දගාමී වන්න, ඔබ කඩා වැටෙනු ඇත)
  නා-න-න-න-න-න-න-න-න
  (මන්දගාමී වන්න, ඔබ කඩා වැටෙනු ඇත)
  නා-න-න-න-න-න-න-න-න
  (මන්දගාමී වන්න, ඔබ කඩා වැටෙනු ඇත)
  නා-න-න-න-න-න-න-න-න
  (මන්දගාමී වන්න, ඔබ කඩා වැටෙනු ඇත)
  නා-න-න-න-න-න-න-න-න
  (මන්දගාමී වන්න, ඔබ කඩා වැටෙනු ඇත)
  නා-න-න-න-න-න-න-න-න