පුණ්‍ය ප්‍රවාහය ගැන වදාළ දෙවෙනි දෙසුම]

asliyanage

Well-known member
 • Nov 2, 2006
  6,486
  10,869
  113
  Colombo
  🎇"මහණෙනි... 🌺🌿
  මේ පුණ්‍ය ප්‍රවාහයෝ, කුසල ප්‍රවාහයෝ සතරකි. මෙයින් සුගති සැප ලබා දෙයි. සැප විපාක සළසයි. සුගතිය පිණිස පවතින්නාහු ය. සිතට ප්‍රිය ඇතිකරවන, කාන්ත වූ, මනාප වූ, හිතසුව පිණිස පවතින්නාහු ය. ඒ සතර මොනවාද ?"
  .

  🎇"මහණෙනි... 🌺🌿
  "මෙහිලා ආර්ය ශ්‍රාවකයා බුදුරජුන් කෙරෙහි නොසෙල්වෙන පැහැදීමෙන් යුක්ත වූයේ වෙයි. එනම් මේ මේ කරුණෙනුත් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අරහං වන සේක.. සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.. විජ්ජාචරණ සම්පන්න වන සේක.. සුගත වන සේක.. ලෝකවිදූ වන සේක.. අනුත්තරෝ පුරිසදම්ම සාරථී වන සේක.. සත්ථා දේවමනුස්සානං වන සේක.. බුද්ධ වන සේක.. භගවා වන සේක වශයෙනි.."

  🎇"මහණෙනි... මෙය වනාහී පළමු වැනි පුණ්‍ය ප්‍රවාහය යි.. කුසල ප්‍රවාහය යි.. එයින් සුගති සැප ලබා දෙයි.. සැප විපාක සළසයි.. සුගතිය පිණිස පවතින්නේ ය.. සිතට ප්‍රිය ඇති කරවන, කාන්ත වූ, මනාප වූ, හිතසුව පිණිස පවතින්නේ ය.."

  .
  🎇"මහණෙනි... 🌺🌿
  මෙහිලා ආර්ය ශ්‍රාවකයා ධර්මය කෙරෙහි නොසෙල්වෙන පැහැදීමෙන් යුක්ත වූයේ වෙයි. එනම් මේ මේ කරුණෙනුත් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධර්මය මනාකොට දෙසන ලද්දේ ය.. මේ ධර්මය සන්දිට්ඨික වූත්.. අකාලික වූත්.. ඇවිත් බලන්න කිව හැකි වූත්.. තමා තුළට පමුණුවා ගත හැකි වූත්.. නැණවතුන් විසින් තම තම නැණ පමණින් දත යුතු වූත් ධර්මයකි යි වශයෙනි.."

  🎇"මහණෙනි... මෙය වනාහී දෙවෙනි පුණ්‍ය ප්‍රවාහය යි.. කුසල ප්‍රවාහය යි.. එයින් සුගති සැප ලබා දෙයි.. සැප විපාක සළසයි.. සුගතිය පිණිස පවතින්නේ ය.. සිතට ප්‍රිය ඇතිකරවන, කාන්ත වූ, මනාප වූ, හිතසුව පිණිස පවතින්නේ ය.

  .
  🎇"මහණෙනි... 🌺🌿
  "මෙහිලා ආර්ය ශ්‍රාවකයා සංඝයා කෙරෙහි නොසෙල්වෙන පැහැදීමෙන් යුක්ත වූයේ වෙයි. එනම් මේ මේ කරුණෙනුත් ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා සුපටිපන්න වන සේක.. උජුපටිපන්න වන සේක.. ඤායපටිපන්න වන සේක.. සාමීචිපටිපන්න වන සේක.. මාර්ගඵල යුගල වශයෙන් සතර දෙනෙකුත්, පුද්ගල වශයෙන් අටදෙනෙකුත් වන සේක.. ආහුණෙය්‍ය වන සේක.. පාහුණෙය්‍ය වන සේක.. දක්ඛිණෙය්‍ය වන සේක.. අංජලිකරණීය වන සේක.. ලොවට උතුම් පින්කෙත වශයෙනි.

  🎇"මහණෙනි... මෙය වනාහී තුන් වෙනි පුණ්‍ය ප්‍රවාහය යි.. කුසල ප්‍රවාහය යි.. එයින් සුගති සැප ලබා දෙයි.. සැප විපාක සළසයි.. සුගතිය පිණිස පවතින්නේ ය.. සිතට ප්‍රිය ඇතිකරවන, කාන්ත වූ, මනාප වූ, හිතසුව පිණිස පවතින්නේ ය.."

  .
  🎇"මහණෙනි... 🌺🌿
  "මෙහිලා ආර්ය ශ්‍රාවකයා ආර්යකාන්ත සීලයෙන් යුක්ත වූයේ වෙයි. එනම් නොකැඩුණු.. සිදුරු රහිත වූ.. පැල්ලම් රහිත වූ.. කැලැල් රහිත වූ.. ණය රහිත වූ.. දෘෂ්ටි පරාමර්ශ රහිත වූ.. නැණවතුන්ගේ පැහැදීමට ලක්වන චිත්ත සමාධිය පිණිස පවතින්නා වූ සීලය යි.."

  🎇"මහණෙනි... මෙය වනාහී සිව්වෙනි පුණ්‍ය ප්‍රවාහය යි.. කුසල ප්‍රවාහය යි.. එයින් සුගති සැප ලබා දෙයි.. සැප විපාක සළසයි.. සුගතිය පිණිස පවතින්නේ ය.. සිතට ප්‍රිය ඇතිකරවන, කාන්ත වූ, මනාප වූ, හිතසුව පිණිස පවතින්නේ ය.."

  .
  🎇"මහණෙනි... 🌺🌿
  "මේ වනාහී පුණ්‍ය ප්‍රවාහයෝ, කුසල ප්‍රවාහයෝ සතරයි.. මෙයින් සුගති සැප ලබා දෙයි.. සැප විපාක සළසයි.. සුගතිය පිණිස පවතින්නාහු ය.. සිතට ප්‍රිය ඇතිකරවන, කාන්ත වූ, මනාප වූ, හිතසුව පිණිස පවතින්නාහු ය.."

  .
  🎇"යමෙක් තුළ තථාගතයන් වහන්සේ පිළිබඳ ව නොසෙල්වෙන පැහැදීමක් මැනැවින් පිහිටා ඇද්ද, යමෙකු හට නැණවතුන් විසින් පසසනු ලබන කල්‍යාණ වූ ආර්යකාන්ත සීලයක් ඇද්ද..

  🎇"යමෙක් තුළ ශ්‍රාවක සංඝයා කෙරෙහි ප්‍රසාදයක් ඇද්ද.. ඍජු වූ ධර්මාවබෝධයක් ඇද්ද.. ඔහු නොදිළින්දෙක් යැයි කියති. ඔහුගේ ජීවිතය හිස් වූවක් නොවේ.." 🌺🌿

  🎇"එහෙයින් ශ්‍රද්ධාව ත්.. සීලය ත්.. සංඝයා කෙරෙහි ප්‍රසාදය ත්.. ධර්මාවබෝධයත්.. යන මේ කරුණු වලින් යුතු වූ නුවණැත්තා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනය සිහි කරන්නේ ය.." 🌺🌿

  .

  [🌾දුතිය පුඤ්ඤාභිසන්ද සුත්තං 🌸🌿
  [🌾පුණ්‍ය ප්‍රවාහය ගැන වදාළ දෙවෙනි දෙසුම]

  •═════════════════════••