බර වාහන ලයිසන් ගන්න උදව්

eladakolla

Well-known member
 • Mar 20, 2012
  1,441
  198
  63
  ahanne ennada hoyagena
  බර වාහන ලයිසන් ගන්න උදව්

  මම මෝටර් සයිකල් ලයිසන් අරන් දැන් අවරුදු 6 වගේ වෙනවා . ගිය අව්රුද්දේ කාර් වැන් ලයිසන් ගත්තේ , මට දැන් බර වාහන ලයිසන් දාන්න ඇහැකිද

   

  harshana_mahesh

  Well-known member
 • Nov 22, 2007
  3,787
  727
  113
  You Cannot
  (Should be a holder of a license for light vehicles (only B and B1 vehicle classes) for a minimum of 2 years)

  Extension of the driving license for heavy vehicles.

  Should be a holder of a license for light vehicles (only B and B1 vehicle classes) for a minimum of 2 years prior to the date of application.
  To obtain a license for light motor bus and motor lorry category the minimum height should be 4 feet 10 inches. A minimum height of 5 feet is required to obtain a licence for Motor bus and motor lorry category.
  It is possible to register and face the written test on completion of 20 years of age.
  In the event of passing the written test, a learners’ permit is issued for maximum period up to 18 months.
  Holder of such permit can practice driving.
  21 years of age has to be completed to face the practical test and a minimum of 3 months should have passed since obtaining the learners’ permit.
  It is compulsory for the applicant to face the practical test and pass it.
  Aptitude Medical Certificate obtained from the National Transport Medical Institution within a period not exceeding 6 months.

  http://www.motortraffic.gov.lk/web/...&id=83:new-driving-license&Itemid=140&lang=en
   
  Last edited:

  **cut

  Well-known member
 • Feb 9, 2008
  15,436
  1,311
  113
  Kandy
  අයදුම් කරන දිනට ‍අවම වශයෙන් වසර 2 කට ප්‍රථම සැහැල්ලු වාහන (B සහ B1 වාහන පන්ති පමණි) බලපත්‍රයක් දරන්නෙකු විය යුතුය.
  සැහැල්ලු මෝටර් බස් හා මෝටර් ලොරි කාණ්ඩයක් ලබාගැනිම සඳහා අවම වශයෙන් උස අඩි 4 අඟල් 10 විය යුතුය.මෝටර් බස් හා මෝටර් ලොරි කාණ්ඩය ලබාගැනීම සඳහා අවම උස අඩි 5 ක් තිබිය යුතුය.
  වයස අවු:20 සම්පුර්ණ වී ඇත්නම් ලියාපදිංචි වී ලිඛිත පරීක්ෂණය සඳහා ඉදිරිපත් විය හැක.
  ලිඛිත පරීක්ෂණයෙන් සමත් වුවහොත් උපරිම මාස 18 ක් දක්වා පුහුණුවන්නන්ගේ අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබේ.
  එම අවසර පත්‍රය දරන්නෙකුට රිය පැදවීමට පුහුණු විය හැකිය.
  ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වීමට වයස අවු : 21 සම්පුර්ණ විය යුතු අතර පුහුණුවන්නන්ගේ අවසර පත්‍රය ලබා අවම වශයෙන් මාස 3 ක් සම්පුර්ණ වී තිබිය යුතුය.
  ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් වී ඉන් සමත් විය යුතුය.
  ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයෙන් මාස 6 කට නොවැඩි කාලයකදී ලබාගත් යෝග්‍යතා වෛද්‍ය සහතිකය.
  < පෙර
  ඊළඟ >