මගේ ජීවිත කතාව. අහන උන් වරෙන්කො.

unknown8

Active member
  • May 24, 2023
    149
    109
    43
    @scurvy ඔයගේ ජීවත කතාවත් දාන්න. ඔයාගේ තාත්තා ගැන ඔයා කතා කරන්නෙ නැත්තේ ඇයි?