මාලනී බුලත්සිංහල [හිමි නැති පෙමකට ] ORIGINAL ගීත ඇල්බමය [320KBPS]