මාලිගාවත්තෙ

awankaya

Member
Aug 15, 2018
1,045
78
0
ඔබෙ හිත ලග
සින්හලු කියපල්ලකො මට මාලිගවත්තෙ තියෙන හොද සින්හල කඩයක් ට්‍ර්විල් එකෙ හැඩ්ල් ලොක් එකක් ගන්න පුලුවන්. ජන්ගි කොට අදින හම්බයොන්ගෙ එපා අහ්