මිට්ටෝන්ට අලුත් කම්කරු නීති

NRTG

Well-known member
 • Oct 19, 2019
  34,674
  181,285
  113
  Colombo, Sri Lanka
  තිබෙන කර්මාන්ත ටික අකුලොගෙන යන එකක්ද නැත්තම් ඉන්න සේවකයෝටික අකුලොගෙන් යන එකක්ද...... :unsure:
   

  asrock101

  Active member
 • Oct 29, 2019
  183
  109
  43
  Sorry for reviewing an old thread but what's the point of bringing new laws when the labour department doesn't take any action against companies for breaking the existing laws? From my experience the officers in labour department doesn't seem to care about complaints made by employees.