මේ ආදරෙන් - Umaria

Thu Nodakin

Well-known member
 • Nov 25, 2016
  1,699
  2,946
  113
  මොනවද බන් මේ ලිරික්ස් ??
  "නුඹ දුන් හාදු තුරුලේ මා නැලවෙමි, මේ ආදරෙන් මා නිවෙයි නම්"

  මොනවා හරි වචන ටිකක් පුට්ටු වෙච්ච බල්ලෝ වගේ හුකෑන්... හුකෑන් ගාන එක සින්දු නම් මේවත් සින්දු තමයි. :ROFLMAO: :ROFLMAO:
   
  Last edited:

  olu bakka

  Well-known member
 • Aug 18, 2011
  15,690
  13,724
  113
  මොනවද බන් මේ ලිරික්ස් ??
  "නුඹ දුන් හාදු තුරුලේ මා නැලවෙමි, මේ ආදරෙන් මා නිවෙයි නම්"

  මොනවා හරි වචන ටිකක් පුට්ටු වෙච්ච බල්ලෝ වගේ හුකෑන්... හුකෑන් ගාන එක සින්දු නම් මේවත් සින්දු තමයි. :ROFLMAO: :ROFLMAO:
  Just leave it if you don't enjoy