ලංකාවේ බැක් සයිඩ් - ( | )

SL MULTIMEDIA TUTORIAL

Well-known member
 • Jul 27, 2020
  866
  4,798
  93
  United States
  මේ වෙනකන් දැකලා තියෙන සුපිරි බැක් සයිඩ් තියෙනම් මේකේ ශෙයා පාරක් දාපල්ල කොල්ලොන්ගේ අත්වැඩ වලට සහයෝගයක් විදියට. ඔන්න එනම් මමම පටන්ගන්නම් වැඩේ.:P:rolleyes:
  a9b7bb2003f808f27ea7e.jpg
  0fc8f7fd41347bdcd8850.jpg


  b1f4ee6145535124b051b.jpg
  dd7a890c3aa42f8a3795a.jpg

  f34942c2d8c9c111fb1d0.jpg
  5cca451f3cb27c3dcc7c6.jpg

  ddf3e1091768506640e8b.jpg
  2ac88bf3061e38be23e75.jpg

  c78b3fc77556c9748eb16.jpg
  779460168c7b68fe461fd.jpg
  fad16ef0d2642f26d87ef.jpg
  8eccdc2976dd3ace48e71.jpg

  ffbee4f0650003d91c5aa.jpg
  273dc6d03870104c68559.jpg

  a75c11131bdacb669d053.jpg
  66631b0873ee470f8d968.jpg

  a9e56d88012c58eaf3f05.jpg
  0221d57f46a9a6d7a2be9.jpg

  4f7c8fe62cbc1f7812de9.jpg
  95986335367eaedd9259b.jpg


  සැ.යු - කොල්ලන්ගේ බැක්සයිඩ් දැමීමෙන් වලකින්න. :D :D
   
  Last edited: