ලෝකයේ විශ්මිත ස්ථාන....

Ereshaz77

Member
Apr 3, 2010
56,824
3,865
0
Sri Lanka
ලෝකයේ විශ්මිත ස්ථාන....

US Meteor Crater

meteorcrateraz.jpg
usa20031060140600imgp00.jpg
landsatmeteorcrater.jpg
crater.jpg


Sequoia National Park

100640-004-B4BF5AB9.jpg

Q5P2D00Z.jpg


Table Mountain

tablemountainsunset1423.jpg
bestviewoftablemountain.jpg
capetowntablemountain2.jpg


Chamarel Falls

cascadechamarel.jpg
96638893oqaxxj_ph.jpg


Mount Roraima

13658.jpg
amazing_fun_ecology_2316305020104181437S600x600Q85_200907231431081470.jpg
181689.jpg


Angel Falls

Venez3.jpg
AngelFalls2.jpg
330xxd0.jpg


Turnip Rock

turnip_rock_16.jpg
turnip_rock_19.jpg
turnip_rock_23.jpg
turnip_rock_03.jpg


Havasu Falls, Arizona

havasufalls2carizona.jpg
travelbusinesshavasufal.jpg
havasufallsgodaddy.jpg


Rumbling Falls Cave, Tennessee

01-rumbling-falls-615.jpg
caving.jpg
rumbleroom.jpg


Secure-Google
 

Ereshaz77

Member
Apr 3, 2010
56,824
3,865
0
Sri Lanka
සොබාදහම ආරක්ෂා උනොත් අපිත් ආරක්ෂා වේවි
ලස්සන දේවල් අපි හැමෝම එකතු වෙලා රැකගමු

ඇත්ත කතාව බ්‍රො..
You must spread some Reputation around before giving it to Mal Baba again.:(