සර්වර් ඒකක Upload Limit වැඩි කලොත් ??

KNK dep 1

Active member
 • Oct 28, 2015
  661
  249
  43
  Sri Lanka
  ඔව් Server එක Access කරන ප්‍රමානේ අනුවයි Upload කරන Speed එක අනුවයි එක වැඩි වෙනවා. 10Mbps Up එකකට වඩා 1Gbps Up වෙද්දී CPU අදිනවා ටිකක් වැඩි.