සුපිරිවිර චරිත 16 වෙනි සියවසේ සිට

ryandok

Well-known member
 • Oct 11, 2011
  13,685
  1
  3,790
  113
  වලපල්ලේ
  සුපිරිවිර චරිත 16 වෙනි සියවසේ සිට
  එන්ට ඇතුලට :P:P:P:P


  ඒකාලේ මේ කට්ටිය ආවා නම් මෙන්න මේවගේ ඉන්න තිබුනලු ඈ :cool::cool::cool:
  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-785462.jpg  1. Wolverine!

  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-hugh-785485.jpg  2.Green Lantern

  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-still-785487.jpg
  3.Batman


  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-thy-d-785493.jpg

  4.Superman
  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-chris-785498.jpg

  5.Iron Man

  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-this-785502.jpg
  6.Catwoman  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-she-s-785506.jpg
  7. The Joker
  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-this-785509.jpg


  8.Wonder Woman

  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-wonde-785511.jpg
  8. Spiderman

  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-i-thi-785518.jpg

  9. Captain America

  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-what-785534.jpg  Star Wars සැට් එකත් ඉන්නවා :rofl::rofl::rofl:


  arrowDown.png

  1. Darth Vader  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-this-785542.jpg

  2. Boba Fett

  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-takin-785546.jpg
  3. Darth Maul

  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-absol-785553.jpg

  4. Storm Trooper

  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-will-785559.jpg
  5. Princess Leia

  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-she-l-785562.jpg
  6. Chewbacca  doth-thou-bleedeth-this-16th-century-superhero-cosplay-will-take-you-back-in-time-not-m-785564.jpg


  දැන් කියන්ට බලන්න උබලගේ ආසම කෙනා :cool::cool::cool::cool:


   
  • Like
  Reactions: jhoncenamama