𝐁𝐚𝐫𝐭𝐡𝐚 𝗕𝗘𝗡𝗭 ( බර්තා බෙන්ස් ) ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

එදා ස්ර්ජිකල් ස්ප්‍රීතු ලබා ගත් බෙහෙත් හල අදටත් එලෙසම පවතිනවා....

City pharmacy of Wiesloch, Germany.

The first filling station (1888).

WslErsteTanke.jpgNice post✨
Thank you...