🏢💵💰📈 වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය අනුව ලොව ධනවත්ම සමාගම් (According to Market Capitalization/Market Cap) 📈💰💵🏢

Stimulus mind

Well-known member
 • Feb 27, 2021
  17,679
  76,585
  113
  Los Alamos

  richl.jpg

  thetealmango.com වෙබ් අඩවිය ඇසුරෙනි (2022 වසරේ දත්තවලට අනුව)​


  ✨✨ සමාගමක වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය යනු එම සමාගමේ සියලුම කොටස්වල මුළු වටිනාකමයි.

  Market cap—or market capitalization—refers to the total value of all a company's shares of stock. It is calculated by multiplying the price of a stock by its total number of outstanding shares. For example, a company with 20 million shares selling at $50 a share would have a market cap of $1 billion. ✨✨

  1. Apple Inc – 2.752 Trillion USD

  Industry: Electronics, Information Technology
  Product: Mobile, iPod, Personal computers, and tablets

  800px-Apple_logo_black.svg.png


  2. Microsoft – 2.211 Trillion USD

  Industry: Software Development, Information technology, Consumer electronics.
  Products: Windows Operating System, Microsoft Office, Xbox, Search engine

  ImgOne.jpg


  3. Saudi Aramco – 1.987 Trillion USD

  Industry: Oil and gas production, refining.
  Products: Crude Oil, Natural Gas, and petrochemical derivatives.

  Saudi-Aramco-richest-companies-in-the-world.png

  4. Alphabet – 1.773 Trillion USD

  Industry: Internet, Software services.
  Products: Operating System, Search Engine, Mobile Phone

  Alphabet_Inc.-Logo.wine.png  5. Amazon – 1.56 Trillion USD

  Industry: Retail business, E-Commerce, Artificial Intelligence.
  Products: Software, Kindle, FireTV, Echo

  128008893_102621075039706_6722804550333589665_n.png

  6. Tesla – 872.9 Billion USD

  Industry: Automobiles, Energy
  Products: Cars, Trucks, Solar roofs, Battery, etc

  768px-Tesla_logo.png
  7. Berkshire Hathaway – 713.46 Billion USD

  Industry: Insurance, Finances, Media, Railway transport, food, and non-food products
  Products: Property and casualty insurance, Diversified Investments

  berkshire-hathaway-logo.png  8. Meta Platforms (Facebook) – 627.69 Billion USD

  Industry: Internet
  Services: Facebook portal, Messenger

  Meta_Inc._logo.jpg
  9. Taiwan Semiconductor – 627.55 Billion USD

  Industry: Semiconductors
  Services: Manufacture of Integrated circuits and related services

  1200px-Tsmc.svg.png
  10. NVIDIA – 596.8 Billion USD

  Industry: Semiconductors, Artificial intelligence, Video games
  Products: Processor, GPU

  01-nvidia-logo-horiz-500x200-2c50-p@2x.png
  11. Tencent Holdings – 586.13 Billion USD

  Industry: Internet
  Products: Social networking, instant messaging, mass media, web portals

  Tencent-Holdings.png
  12. Visa – 486.57 Billion USD

  Industry: Financial Services
  Services: Payments

  VISA-logo.png
  13. JP Morgan Chase – 453.15 Billion USD

  Industry: Banking
  Services: Investment Banking, Credit cards, Retail banking, and Corporate Banking

  1280px-JPMorgan_Chase.svg.png  14. United Health Group – 450.32 Billion USD

  Industry: Healthcare
  Services: Healthcare services and Insurance

  uhg-twitter.png  15. Johnson & Johnson – 441.51 Billion USD

  Industry: Pharmaceuticals
  Products: Baby care products, Drugs, and Medical equipment

  Johnson-Johnson-Logo.png  16. Samsung – 425.22 Billion USD

  Industry: Electronics, Financial Services, Construction, Retail
  Products: Mobile Phone, Flash memory, etc

  Samsung-Logo.png  17. Bank of America – 387.08 Billion USD

  Industry: Banking
  Products: Retail Banking, Commercial Banking, Investment Banking

  images  18. LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) – 384.25 Billion USD

  Industry: Luxury Goods
  Products: Clothing, cosmetics, fashion accessories, jewelry, perfumes, watches, etc

  lvmh_logotype_simple_n-1.jpg


  19. Walmart – 375.38 Billion USD

  Industry: Retail
  Services: Department stores, Hypermarkets

  Walmart-Logo.png


  20. Procter & Gamble – 374.63 Billion USD

  Industry: Consumer Goods
  Products: Food, Snacks, Beverages

  PG_PHASE_LOGO_RGB_HR.jpg
   

  The Kingslayer

  Well-known member
 • Jul 29, 2020
  10,970
  1
  51,927
  113
  EK New Yard
  නෑනෙ අයියෙ, මහින්ද මාමිගෙ එකට ප්ලේස් එකක් දීලා නෑ ඒක කලු කඩයක් කියලා.
  දැන් නම් ලොකු බැසිල් මාමිගෙ කඩේ.. ඒක අලුත්නි, එකෙන් තමයි අපි දැන් බඩු ගන්නෙ.. හරි ලාබයි.. :)
  එයාගෙ නැනෙ ඔය එකට, දෙකට එන ඒවා.. :D