20 වෙනි සියවසේ වේගවත්ම යතුරුපැදිය [ලංකාවටම 2යි ⚠️️]