This thread for Nokia 5800 & 5530 users (C6 ona aya enna)

BaicaFummum

Banned
Jan 18, 2011
1
0
0
Togo
sjvrnq feeljs bufyyv sxk

Ýðèêà è äàíòåñ ñêà÷àòü áåñïëàòíî Ñêà÷àòü èãðó turbo pizza áåñïëàòíî Ìîäû íà çï ñêà÷àòü áåñïëàòíî Ñêà÷àòü muse 2010 futurism Ñêà÷àòü ultra surf Õàëÿâû è õî÷óõè ñêà÷àòü Ïåñíÿ òâîé ìàëûø ñêà÷àòü áåñïëàòíî Ñêà÷àòü âèäåî ñàìîó÷èòåëü òàíöà ëåçãèíêè Ñêà÷àòü äîðîæíûå ïåñíè 2010 Ñêà÷àòü queen time Âîëîñû âåðîíèêè êîçëîâ ñêà÷àòü Ñêà÷àòü beyonce íîâóþ ïåñíþ Crack äëÿ archicad 12 ñêà÷àòü Cubase 4 ñêà÷àòü crack Ñêà÷àòü playboy 2003 Ñêà÷àòü àëüáîì mad heads Ðèñóíêè äëÿ âîðäà ñêà÷àòü Inna ñêà÷àòü àëüáîì òîððåíò Ñêà÷àòü êíèãó äîì íî÷è íåïîêîðíàÿ Äåâî÷êè òðàõàþò ìàëü÷èêîâ ñêà÷àòü Åãåðñêèé ìàðø ñêà÷àòü Ôèçèêà íåâîçìîæíîãî ñêà÷àòü áåñïëàòíî Ñêà÷àòü áåñïëàòíî ïëàòîí äèàëîãè Ñêà÷àòü ìóëüòèê ÷åðåïàøêè íèíçÿ Ñêà÷àòü ÷åðíàÿ ýñòàôåòà Ñêà÷àòü òåëåôîííûé ñïðàâî÷íèê ïåòðîïàâëîâñê êàì÷àòñêèé Âàãíåð ïóòü â âàëüõàëëó ñêà÷àòü Àëåêñàíäð ðóäàçîâ âîéíà êîëäóíîâ ñêà÷àòü Ïðîçîðîâ àëåêñàíäð òåìíîå ïðîðî÷åñòâî ñêà÷àòü Ñêà÷àòü ïðîãðàììû íàâèãàöèè äëÿ symbian Ëó÷øèé dram bass ñêà÷àòü áåñïëàòíî Ñêà÷àòü ïåñíè ãóôà 2009 Ñêà÷àòü ïåñíþ david kane Ñêà÷àòü äíåâíèê ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêè ìåíåäæåðà Ñêà÷àòü ñêîðïèîíñ àêóñòèêà Ñêà÷àòü áåñïëàòíî ñ ìèõàéëîâ óõîäèòå Ìèëëèîíû áðþñòåðà ñêà÷àòü òîððåíò Nod 32 v3 ñêà÷àòü Ïàíåëü íàâèãàöèè ñêà÷àòü Ñêà÷àòü ïåñíþ ñëàâû êàìåííàÿ ëåäè Áðèòíè ñïèðñ boys ñêà÷àòü
 

Elamad

Member
Sep 1, 2008
1,715
12
0
blacka n 97 firmware eka 5800 ekata wada hondaida ??? 58 firmware eka nitharama update karanawa.. e hema welawema phone speed eka..btry life,etc wadi karanawa... n 97 walata ehema update frequently denne ne ne?? poddal interface eka witharak aluth karala witharane bnn n 97 eke?/ native firmware wage newei ne bnn neda???
 

BLACKLIST_MEMBER

Well-known member
 • Feb 9, 2008
  34,252
  8,441
  113
  127.0.0.1
  blacka n 97 firmware eka 5800 ekata wada hondaida ??? 58 firmware eka nitharama update karanawa.. e hema welawema phone speed eka..btry life,etc wadi karanawa... n 97 walata ehema update frequently denne ne ne?? poddal interface eka witharak aluth karala witharane bnn n 97 eke?/ native firmware wage newei ne bnn neda???
  Original OS eka ehema tamai bro :D api ithin CFW gahanne athal ekatane :D ekewaye thiyena features wadi nisa. ekama widiyata parana eka use karanawata wada amuthu athal ekak thiyenawa CFW gahuwama :rofl: he hehehe
   

  kasun.madhusanka

  Well-known member
 • Nov 17, 2008
  7,779
  134
  63
  macho mekata speed eka poddak drop wenawa wage wenne nadda??
  dan mama month ekakata issella C6 untouched FW ekak mage 4ne ekata damma,,
  akata tikak phone eka slow una..
  ithin mama original FW ekatama revert una..

  meka dapu kowruhari mata answer ekak denna..
   

  silentsahan

  Well-known member
 • Apr 28, 2010
  9,737
  1
  3,634
  113
  Rajagiriya
  machan mara watinawa.mahansi unata godak pin..
  wadi wadiyen labenna ona...
  Thanks for adding reputation to this user. May you be lucky enough to receive the same Reputation back in turn.