අඹ ගසේ දලඹුවන් ඇත

gcr

Junior member
  • Oct 21, 2011
    78
    52
    18
    අපේ ගෙදර ගහෙත් හිටිය සෑහෙන්න. කහ කුරුල්ලො ඇවිල්ල කාල කාල ඉවර කරල දැන්.