අලි උක්කයි

Los pollos hermanos

Well-known member
 • Mar 15, 2018
  5,060
  2
  5,912
  113
  Albuquerque, New Mexico, United States
  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග පයියක් තිබුනා

  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග පයියක් තිබුනා

  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග පයියක් තිබුනා

  ඒක සූකිරි පාටයි
  සූකිරි පාටයි
  ඒක සූකිරි පාටයි
  සූකිරි පාටයි
  සූකිරි පාටයි
  සූකිරි පා සූකිරි පා සූකිරි පාටයි

  එක දවසක් මේ අලියට හුකන්න හිතුනා
  මේ අලියගේ සපෝර්ට් එකට වඳුරෙක් හිටියා
  වදුරා ගිහින් ඇතින්නියක් අරගෙන ආවා
  වදුරා උස්සලා දුන්නා
  අලියා ගස්සලා ගැහුවා

  අලි හුකයි
  අපිත් (අපේ) හිකේයි
  කොටියෙක් කිව්වා

  අලි හුකයි
  අපිත් (අපේ) හිකේයි
  කොටියෙක් කිව්වා

  අලි හුකයි
  අපිත් (අපේ) හුකයි
  කොටියෙක් කිව්වා

  ඒක දැකපු ලමයි ටිකක්
  අතේ ගහනවා

  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග පයියක් තිබුනා

  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග පයියක් තිබුනා

  ඒක සූකිරි පාටයි
  ඒක ටිංකිරි පාටයි

  ඒක සූකිරි පා ටිංකිරි පා
  සූකිරි පාටයි

  ඒක සූකිරි පා ටිංකිරි පා
  සූකිරි පාටයි

  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග පයියක් තිබුනා

  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග පයියක් තිබුනා

  ඒක සූකිරි පාටයි
  ඒක ටිංකිරි පාටයි
  ඒක සූකිරි පාටයි
  ඒක සූකිරි පාටයි
   
  Last edited:

  Heshan Daminda

  Well-known member
 • Mar 13, 2009
  31,089
  1
  71,426
  113
  31
  Kalutara
  බලපන් ඉතින් ඒකවත් මුන්ට HD කොලිටියෙන් දෙන්න බෑනෙ. ඒකත් 3gp එකක් වගේ.
   
  • Haha
  Reactions: akmaadj

  AVES

  Well-known member
 • Mar 3, 2018
  1,174
  1,585
  113
  SKY
  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග xxxx තිබුනා

  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග xxxx තිබුනා

  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග xxxx තිබුනා

  ඒක සූකිරි පාටයි
  සූකිරි පාටයි
  ඒක සූකිරි පාටයි
  සූකිරි පාටයි
  සූකිරි පාටයි
  සූකිරි පා සූකිරි පා සූකිරි පාටයි

  එක දවසක් මේ අලියට xxxx හිතුනා
  මේ අලියගේ සපෝර්ට් එකට වඳුරෙක් හිටියා
  වදුරා ගිහින් ඇතින්නියක් අරගෙන ආවා
  වදුරා උස්සලා දුන්නා
  අලියා ගස්සලා ගැහුවා

  අලි xxxx
  අපිත් (අපේ) xxxx
  කොටියෙක් කිව්වා

  අලි xxxx
  අපිත් (අපේ) xxxx
  කොටියෙක් කිව්වා

  අලි xxxx
  අපිත් (අපේ) xxxx
  කොටියෙක් කිව්වා

  ඒක දැකපු ලමයි ටිකක්
  xx ගහනවා

  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග xxxx තිබුනා

  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග xxxx තිබුනා

  ඒක සූකිරි පාටයි
  ඒක ටිංකිරි පාටයි

  ඒක සූකිරි පා ටිංකිරි පා
  සූකිරි පාටයි

  ඒක සූකිරි පා ටිංකිරි පා
  සූකිරි පාටයි

  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග xxxx තිබුනා

  ආඩවනේ ඒඩවනේ අලියෙක් හිටියා
  ඒ අලියට ගව්වක් දිග xxxx තිබුනා

  ඒක සූකිරි පාටයි
  ඒක ටිංකිරි පාටයි
  ඒක සූකිරි පාටයි
  ඒක සූකිරි පාටයි
  මං මේ දාන්න ගියා විතරයි