ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපද (Verbs) හොයා ගන්න Software / App එකක් free

PASAN147

Well-known member
 • Oct 19, 2006
  661
  716
  93
  Heiyanthuduwa - Kelaniya

  English Verbs Finder App / Software (Free Versions)

  ඉංග්රීසි භාෂාවේ ඕනෑම ක්රියාපදයක (Verbs) , අතීත කාල (Past Tense) හා Past Participle Verbs මෙන්ම ing , s/es/ies එකතු වන අනෙකුත් සියලු Verbs ඉක්මනින්ම බලා ගන්න මේ App /Software එක භාවිතා කරන්න පුලුවන්.

  If you enter a base verb to this App, You can see the…..
  Simple Past Verb, (Eg: go -> Went , Play -> played)
  Past Participle Verb, (Eg: go -> gone , Play -> played)
  s/es/ies Verb (Eg: go -> goes , Play -> plays)
  “ing” Verb. (Eg: go -> going , Play -> playing)

  This App contains more than 1000 important English Regular/Irregular Verbs.

  DOWNLOAD

  1641087541719.png

  www.pasansoft.com

  thanks
  ------ Post added on Apr 7, 2022 at 8:42 PM