ඉක්මනට ගොඩ යන්න ද ඕනේ?

2osama

Well-known member
 • Oct 25, 2010
  20,987
  12,673
  113
  මාලඹේ
  ආරම්භක ධාතු (ආරම්භක වීර්යය)

  නික්ඛම ධාතු (ඉදිරිපත්වීමේ වීර්යය)

  පරක්කම ධාතු (නිරතවීමේ වීර්යය )

  ථාම ධාතු (ස්ථාවර වීර්යය)

  ඨිති ධාතු (පිහිටි වීර්යය)

  උපක්කම ධාතු (උපායශීලි වීර්යය)
  ලංකාවේ ගොඩක් එවුන්ට නැත්තෙත් ඕක 🙄