ඊයේ වෙච්ච සීන් එකක්

bkizza

Well-known member
 • Apr 23, 2022
  317
  567
  93
  Kottawa fab එක ගාව අලුතින් දාලා තියනවා bubble tea shop එකක්..couples එනවා හෝ ගාලා...මායි wifeඋයි ඒක ලගින් park කරලා ඉන්න කොට සුදුඅම්මි කෙනෙක් එලියට ආවා කොල්ලා එක්ක...මේකි කියනව අනේ බබා මට බෑ පට්ට අව්වයි කුඩේ ගන්න කියලා එලියට..මන් බැලුවා යකෝ දවසම වහිනවා මුන්ට මොන්ගල් ද කියලා..අරූ ලැජ්ජාවේ ඇබරෙනවා..මට ඇත්තටම ඌ ගැන දුකායි...
   

  Rontmir

  Well-known member
 • May 27, 2021
  6,722
  10,281
  113
  මහනුවර
  Kottawa fab එක ගාව අලුතින් දාලා තියනවා bubble tea shop එකක්..couples එනවා හෝ ගාලා...මායි wifeඋයි ඒක ලගින් park කරලා ඉන්න කොට සුදුඅම්මි කෙනෙක් එලියට ආවා කොල්ලා එක්ක...මේකි කියනව අනේ බබා මට බෑ පට්ට අව්වයි කුඩේ ගන්න කියලා එලියට..මන් බැලුවා යකෝ දවසම වහිනවා මුන්ට මොන්ගල් ද කියලා..අරූ ලැජ්ජාවේ ඇබරෙනවා..මට ඇත්තටම ඌ ගැන දුකායි...
  :eek:
   

  himal2000

  Well-known member
 • Jun 27, 2021
  231
  301
  63
  Kottawa fab එක ගාව අලුතින් දාලා තියනවා bubble tea shop එකක්..couples එනවා හෝ ගාලා...මායි wifeඋයි ඒක ලගින් park කරලා ඉන්න කොට සුදුඅම්මි කෙනෙක් එලියට ආවා කොල්ලා එක්ක...මේකි කියනව අනේ බබා මට බෑ පට්ට අව්වයි කුඩේ ගන්න කියලා එලියට..මන් බැලුවා යකෝ දවසම වහිනවා මුන්ට මොන්ගල් ද කියලා..අරූ ලැජ්ජාවේ ඇබරෙනවා..මට ඇත්තටම ඌ ගැන දුකායි...
  උඹේ wife ගේ කුඩේ අරගෙන දුවලා ගිහින් ඒ සුදු අම්මිට ඇල්ලුවා නම් ඉවරයිනේ.
   

  YESno

  Well-known member
 • Oct 21, 2020
  3,554
  7,359
  113
  ගෑනියෙක් කුඩන් මිනිහට ගගහ එනව දැක්කෙ නැද්ද. ඒ මමයි ගෑනියි.
   

  S.E.R.E.N.A

  Well-known member
 • Jun 27, 2018
  1,370
  1
  885
  113
  Kottawa fab එක ගාව අලුතින් දාලා තියනවා bubble tea shop එකක්..couples එනවා හෝ ගාලා...මායි wifeඋයි ඒක ලගින් park කරලා ඉන්න කොට සුදුඅම්මි කෙනෙක් එලියට ආවා කොල්ලා එක්ක...මේකි කියනව අනේ බබා මට බෑ පට්ට අව්වයි කුඩේ ගන්න කියලා එලියට..මන් බැලුවා යකෝ දවසම වහිනවා මුන්ට මොන්ගල් ද කියලා..අරූ ලැජ්ජාවේ ඇබරෙනවා..මට ඇත්තටම ඌ ගැන දුකායි...
  :eek: