කඩවත - මහරගම හයිවෙ බස්

sudathmadusanka

Well-known member
 • Jul 12, 2011
  11,597
  1,172
  113
  කඩවත - මහරගම හයිවෙ බස්

  කඩවත - මහරගම හයිවෙ බස්, කඩවතින් උදෙම බස් තියෙන්නෙ කියටඩ බන්... දන්න කෙනෙක් කියන්ටො.. අනිත් අය බම්ප් එකක් දන් යන්ටො....
   

  sudathmadusanka

  Well-known member
 • Jul 12, 2011
  11,597
  1,172
  113