කාලි කියන්නේ ඇත්තටම කවුද

Sri_Sampath

Well-known member
 • Jan 26, 2010
  11,412
  5,808
  113
  Sri Lankan Stats


  131230559_137000834883973_3867183821123587704_o.jpg


  1t8Sldfa fsDeclcpieomnebsiSoSerurg oat lnf15e:3he3dn ·

  Who is Kali ?

  Hinduism is the product of 6000 years of contradicting and coalescing religious ideas, in which time is cyclical, the world’s an illusion, and more or less everyone is an incarnation, reincarnation, preincarnation, aspect, or avatar of someone else. For the most part, Hindu gods don’t have consistent, universally accepted relationships with one another, and even the most popular have seemingly contradictory myths.

  # Brahman

  The Ultimate Reality in the universe. it is the material, efficient, formal and final cause of all that exists. It is the pervasive, infinite, eternal truth and bliss which does not change, yet is the cause of all changes.

  # Brahma

  Brahma is the first of a trio of major Hindu gods called the “Trimurti,” which includes Brahma, the creator, Vishnu, the preserver, and Shiva, the destroyer. According to some sources, Brahma wasn’t the first god — Vishnu was. Vishnu created a vast primordial ocean, and then a hundred headed snake to float on as he meditated. Then, from Vishnu’s bellybutton emerged a lotus, and from the lotus emerged Brahma, and from Brahma’s meditation emerged everything else.

  # Vishnu

  Depending on the source, Vishnu is either one of the most important gods in the universe, or the most important god in the universe, or he literally is the universe, or (more likely) all of the above. One of the largest branches of Hinduism, Vaishnavism, holds Vishnu as its top god. He’s called the preserver (opposite the creator, Brahma, and the destroyer, Shiva) and his role is to keep the universe universing until it’s time for it to end.
  While he’s often addressed as more of a concept than a character, Vishnu’s probably most famous for his avatars – that is, the times he took actual, physical, earthly forms to deal with actual, physical, earthly threats. But we’ll get to those in a second.


  # Shiva

  He’s often called the destroyer (alongside Brahma, the creator, and Vishnu, the preserver), but that might not mean what you think it means. Or — well, yes, he does destroy worlds, and returns everything to the formless chaos from which it emerged, but philosophically speaking that’s not a bad thing, because a) everything’s cyclical and destruction is required for creation, and b) he’s only destroying illusions anyway — the real, all-encompassing truth of the universe survives.
  Shiva has a third eye, from which he can produce a laser beam made of pure fiery enlightenment. He’s used it to destroy demons, gods, things that annoyed him, and, in one story, millions upon millions of cows.


  # Saraswati

  Saraswati is a goddess of wisdom, learning, and the arts, and the wife/consort of Brahma. She’s often put into a group called the “tridevi,” opposite the trimurti, which is made up of the female counterparts of Brahma, Vishnu, and Shiva. She’s also very old, showing up in some of the earliest Hindu texts as a goddess of water and purification.

  # Lakshmi

  Lakshmi, also called Sri, is a goddess of wealth and luck and wife to Vishnu. Her birth is the end of one of Hinduism’s great myths, the Churning of the Ocean of Milk.

  # Parvati

  She’s a goddess of love and devotion, beautiful, kind, fierce, harmony, marriage, children, and devotion. Parvati is the wife of the god Shiva. She is the reincarnation of Sati, Shiva's first wife who died during a yajna

  # Kali

  Kali is the chief of the Mahavidyas, a group of ten Tantric goddesses who each form a different aspect of the mother goddess Parvati.

  Kali's earliest appearance is that of a destroyer of evil forces. She is the most powerful form of Shakti, and the goddess of one of the four subcategories of the Kulamārga, a category of Tantric Saivism. She destroys the evil in order to protect the innocent. Over time, Kali has been worshipped by devotional movements and tantric sects variously as the Divine Mother, Mother of the Universe, Adi Shakti, or Adi Parashakti. Shakta Hindu and Tantric sects additionally worship her as the ultimate reality or Brahman. She is also seen as the divine protector and the one who bestows moksha, or liberation. Kali is often portrayed standing or dancing on her consort, the Hindu god Shiva, who lies calm and prostrate beneath her. Kali is worshipped by Hindus throughout India and Nepal.


  Source - http://www.veritablehokum.com/.../the-hindu-god-family-tree and Wikipedia
   

  Emios

  Well-known member
 • Dec 10, 2009
  33,031
  11,932
  113
  ශිව දෙවියෝ ගැන පොඩ්ඩක් කියපල්ලකෝ දන්න කෙනෙක්

  shiva kiyanne quality ekak "shi" va=That which is not".That which is not physical. Destroyer of evil. Destroyer of time.E quality eka tiyena first yogitath shiva kiyanawa.shivata brahmata wada salakanne shiva kiyana quality eka evil destroy karana hinda.
   

  rukshan0000

  Well-known member
 • Dec 1, 2010
  6,822
  1,921
  113
  ඇයි අහන්නේ,එන්නද
  shiva kiyanne quality ekak "shi" va=That which is not".That which is not physical. Destroyer of evil. Destroyer of time.E quality eka tiyena first yogitath shiva kiyanawa.shivata brahmata wada salakanne shiva kiyana quality eka evil destroy karana hinda.

  උයා දේවල් තේරුම් කරන්න නම් සුපිරියක් අහ්
  තැන්ක්ස් ඉමියෝ...
   

  Emios

  Well-known member
 • Dec 10, 2009
  33,031
  11,932
  113
  දෙමල දෙයියො වන්දනා කරන එක බෞද්ධයන්ට ගැලපෙනවද? අටමස්ථාන අධිපති හාමුදුරුවො කරේ නුවණැති ක්‍රියාවක්
  Ithin katharagama deyyo kiyanne shivagei paravtigei putha