කාළගුණය අපි ෙවනස් කරමින් සිටින්ෙන්

Internet Explorer

Active member
 • Sep 22, 2013
  243
  50
  28
  කාළගුණය අපි ෙවනස් කරමින් සිටින්ෙන්

  දැනට වාර්ථාෙවන අාකාරයට අපි කාළගුණය ෙවනස් කිරීෙම් අත්හදා බැලීමක් කරමින් සිටිනවා ලංකාව තුල..... ඒය අද දින වන විට ඉතාමත් සාර්ථක ෙලස අවසාන් කරන ලදී
  ෙමමගින් අපිට සතුරන් හට කාළගුණික විපර්්‍යාස attack ඒකක් ෙදන්න පුළුන්.....
   
  • Like
  Reactions: ^Buddhika^

  crazybuddy

  Well-known member
 • Dec 31, 2010
  52,598
  7,023
  113
  31
  කෙල්ල ළඟ
  "මල්ලි මේ.. මගේ දිව ගිලෙන්න එනවා.. බොන්න මොනව හරි ගේනවද..?"

  "සර්.. තේ ද..? බීම ද..? වතුර ද..?"

  "ම්.. මට තේ එකක් ගේනවා.."

  "සර්.. බොගවන්තලාව තේද..? ග්‍රීන් ටී ද..? ලිප්ටන් සිලෝනටා ද..?"

  "ම්.. මට ලිප්ටන් ටී එකක් ගේනවා.."

  "සර්.. කිරි දාලද..? කිරි නැතුවද..?"

  "ම්.. කිරි දාලා ගේනවා.."

  "සර්.. එළකිරි ද..? කිරිපිටි ද..?"

  "ෂිහ්.. මල්ලි.. තමුසෙ මොකක්ද මංදා.. හරියට ප්‍රශ්න අහනවනේ.. ඕකට එළකිරි ටිකක් දාලා ගේනවා.."

  "සර් වැනිලා දාල ද..? චොක්ලට් දාල ද..?"

  "වැනිලා හලෝ වැනිලා.."

  "සර්.. සීනි දාලද..? සීනි නැතිවද..?"

  "ඇත්තටම, මට තමුසෙගෙ බෙල්ල මිරිකන්න හිතයි.. සීනි දාලා ගේනවා ඔයි.."

  "සර්.."

  "මුකුත් අහන්නෙපා.. මුකුත් අහන්නෙපා.. මගේ දිව ගිලෙන්න එනවා ඕයි.. මට ඔය මොන මගුලක්වත් එපා.. මට වතුර එකක් ගේනවා.."

  "සර්.. බොල්ට් වෝටර් එකක්ද..? නෝමල් වෝටර් එකක්ද..?"

  "නිකං එකක් ඕයි.. නිකං එකක්.."

  "සර්.. කූල් කරපු එකක්ද නැති එකක්ද..?"

  "ෂිහ්.. තමුසෙ මොන වහුකුණෙක්ද මංදා.. මට දැන් මරු නගිනවා.. තමුසෙගෙ බෙල්ල මිරිකන්නම හිතෙනවා.. තෝ මහ මූකලං බස්සෙක්.. ගෙනෙන් යකෝ මට වහ ටිකක්.."

  "වහ ටිකක්..?"

  "ඔව් යකෝ.. ඔව්.. මට වහ ටිකක් ගෙනෙන් කාලා මැරෙන්න.."

  "සර්.. වල් නාශක..? කෘමි නාශකද..?"

  "අයියෝ.. මට දැන් පිස්සු වගේ.. මට උඹේ මොන බඩකඩිත්තුවක්වත් එපා.. මට මෙතනින් යන්න ඕන.."

  "සර්.. දැන් යනවද..? පස්සෙ යනවද..?"
   

  sunerudx

  Well-known member
 • Oct 4, 2012
  6,918
  994
  113
  32
  කටුවයි බඩේ ඇතුලේ
  "මල්ලි මේ.. මගේ දිව ගිලෙන්න එනවා.. බොන්න මොනව හරි ගේනවද..?"

  "සර්.. තේ ද..? බීම ද..? වතුර ද..?"

  "ම්.. මට තේ එකක් ගේනවා.."

  "සර්.. බොගවන්තලාව තේද..? ග්‍රීන් ටී ද..? ලිප්ටන් සිලෝනටා ද..?"

  "ම්.. මට ලිප්ටන් ටී එකක් ගේනවා.."

  "සර්.. කිරි දාලද..? කිරි නැතුවද..?"

  "ම්.. කිරි දාලා ගේනවා.."

  "සර්.. එළකිරි ද..? කිරිපිටි ද..?"

  "ෂිහ්.. මල්ලි.. තමුසෙ මොකක්ද මංදා.. හරියට ප්‍රශ්න අහනවනේ.. ඕකට එළකිරි ටිකක් දාලා ගේනවා.."

  "සර් වැනිලා දාල ද..? චොක්ලට් දාල ද..?"

  "වැනිලා හලෝ වැනිලා.."

  "සර්.. සීනි දාලද..? සීනි නැතිවද..?"

  "ඇත්තටම, මට තමුසෙගෙ බෙල්ල මිරිකන්න හිතයි.. සීනි දාලා ගේනවා ඔයි.."

  "සර්.."

  "මුකුත් අහන්නෙපා.. මුකුත් අහන්නෙපා.. මගේ දිව ගිලෙන්න එනවා ඕයි.. මට ඔය මොන මගුලක්වත් එපා.. මට වතුර එකක් ගේනවා.."

  "සර්.. බොල්ට් වෝටර් එකක්ද..? නෝමල් වෝටර් එකක්ද..?"

  "නිකං එකක් ඕයි.. නිකං එකක්.."

  "සර්.. කූල් කරපු එකක්ද නැති එකක්ද..?"

  "ෂිහ්.. තමුසෙ මොන වහුකුණෙක්ද මංදා.. මට දැන් මරු නගිනවා.. තමුසෙගෙ බෙල්ල මිරිකන්නම හිතෙනවා.. තෝ මහ මූකලං බස්සෙක්.. ගෙනෙන් යකෝ මට වහ ටිකක්.."

  "වහ ටිකක්..?"

  "ඔව් යකෝ.. ඔව්.. මට වහ ටිකක් ගෙනෙන් කාලා මැරෙන්න.."

  "සර්.. වල් නාශක..? කෘමි නාශකද..?"

  "අයියෝ.. මට දැන් පිස්සු වගේ.. මට උඹේ මොන බඩකඩිත්තුවක්වත් එපා.. මට මෙතනින් යන්න ඕන.."

  "සර්.. දැන් යනවද..? පස්සෙ යනවද..?"

  yako hinassala marannadha hadanne
   

  Melon8

  Well-known member
 • Dec 19, 2014
  1,745
  987
  113
  අනේ මන්ද පෑව්වොත් නියඟය.වැස්සොත් ගංවතුර:(
   

  mashh

  Active member
 • Mar 16, 2009
  453
  240
  43
  "මල්ලි මේ.. මගේ දිව ගිලෙන්න එනවා.. බොන්න මොනව හරි ගේනවද..?"

  "සර්.. තේ ද..? බීම ද..? වතුර ද..?"

  "ම්.. මට තේ එකක් ගේනවා.."

  "සර්.. බොගවන්තලාව තේද..? ග්‍රීන් ටී ද..? ලිප්ටන් සිලෝනටා ද..?"

  "ම්.. මට ලිප්ටන් ටී එකක් ගේනවා.."

  "සර්.. කිරි දාලද..? කිරි නැතුවද..?"

  "ම්.. කිරි දාලා ගේනවා.."

  "සර්.. එළකිරි ද..? කිරිපිටි ද..?"

  "ෂිහ්.. මල්ලි.. තමුසෙ මොකක්ද මංදා.. හරියට ප්‍රශ්න අහනවනේ.. ඕකට එළකිරි ටිකක් දාලා ගේනවා.."

  "සර් වැනිලා දාල ද..? චොක්ලට් දාල ද..?"

  "වැනිලා හලෝ වැනිලා.."

  "සර්.. සීනි දාලද..? සීනි නැතිවද..?"

  "ඇත්තටම, මට තමුසෙගෙ බෙල්ල මිරිකන්න හිතයි.. සීනි දාලා ගේනවා ඔයි.."

  "සර්.."

  "මුකුත් අහන්නෙපා.. මුකුත් අහන්නෙපා.. මගේ දිව ගිලෙන්න එනවා ඕයි.. මට ඔය මොන මගුලක්වත් එපා.. මට වතුර එකක් ගේනවා.."

  "සර්.. බොල්ට් වෝටර් එකක්ද..? නෝමල් වෝටර් එකක්ද..?"

  "නිකං එකක් ඕයි.. නිකං එකක්.."

  "සර්.. කූල් කරපු එකක්ද නැති එකක්ද..?"

  "ෂිහ්.. තමුසෙ මොන වහුකුණෙක්ද මංදා.. මට දැන් මරු නගිනවා.. තමුසෙගෙ බෙල්ල මිරිකන්නම හිතෙනවා.. තෝ මහ මූකලං බස්සෙක්.. ගෙනෙන් යකෝ මට වහ ටිකක්.."

  "වහ ටිකක්..?"

  "ඔව් යකෝ.. ඔව්.. මට වහ ටිකක් ගෙනෙන් කාලා මැරෙන්න.."

  "සර්.. වල් නාශක..? කෘමි නාශකද..?"

  "අයියෝ.. මට දැන් පිස්සු වගේ.. මට උඹේ මොන බඩකඩිත්තුවක්වත් එපා.. මට මෙතනින් යන්න ඕන.."

  "සර්.. දැන් යනවද..? පස්සෙ යනවද..?"
  :lol::lol::lol: