ගූ ඇන් පී ගොන් බඩු වරෙල්ල ...

Idias

Well-known member
 • Feb 25, 2016
  7,396
  3,705
  113
  අඩ්ඩා @erozan ගූ රෝසන් වල් අවජාතක පර බලු වේසිගේ පුතා වරෙන් මෙන්න නාකි වේසිට හුත්තේ චැන්ස් එක :LOL::LOL::LOL::LOL::LOL: චීන පම්කයෝ එනව ලු හුත්ත දික් කරන්න ඉන්න කියහන් උවාන් සෙනික වැටෙන්නේ අනික චීන උන් ලේසි නෑ වට වෙලා අරින්නේ නාකි බඩ්ඩට @erozan ගූ පොන්නයා ගේ පුක කරේ තියන් ගහන්නේ උන් :LOL::LOL::LOL::LOL::LOL:
   
  • Haha
  Reactions: SLK_sri