ජල-මට්ටම්-තවත්-ඉහළට

P o o L

Member
Jun 28, 2018
6,310
496
0
21
in different countries around the world! ...
වැස්සටවත් පුක හෝද ගනින්
බෑ. :no::no:
ඔයා ආසා නැචුරල් ස්මෙල් එකටනෙ . :rofl:

34.gif


වැස්සට තැලෙනවද... ආයිබෝං..
ඒ.. මොකෝ උඹලට වහින්නෙ කළුගල්ද...?

:baffled: