ට්‍රම්ප් කොර උනා

rocat90

Well-known member
 • Dec 14, 2012
  14,646
  1,458
  113
  ට්‍රම්ප් කොර උනා

  ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ට දවසක් ධවල මන්දිරය තීන්ත ගහන්න අවශ්‍ය විය. 🏛 🎨

  තීන්ත ගහන්න කොන්ත්‍රාත්තුව සදහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ඇරයුම් කලා,

  චීනා - 🇨🇳
  "ඩොලර් මිලියන 3 ක් වියදම් වෙනවා" යනුවෙන් එම කොන්ත්‍රාත් මුදල ඉල්ලා සිටියා. 💵

  ජපනා - 🇯🇵
  ඩොලර් මිලියන 7ක් වියදම් වෙන නිසා එම කොන්ත්‍රාත් මුදල ඉල්ලා සිටියා. 💴

  ලාංකිකයා - 🇱🇰
  "ඩොලර් මිලියන 10 ක් වියදම් වෙනවා" යනුවෙන් එම මුදල ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටියා. 💰

  පසුව ට්‍රම්ප් චීනට කතා කර
  "ඔයා කොහොමද ඩොලර් මිලියන 3 කට ඇස්තමේන්තු මුදල නිර්ණය කෙරුවේ? යනුවෙන් ඇහුවා. එයට ඔහු
  ඩොලර් මිලියන 1 තීන්ත වියදම්
  ඩොලර් මිලියන 1 සේවක වැටුප්
  ඩොලර් මිලියන 1 මගේ ලාභය

  පසුව ජපනට කතා කරලා
  ඔයා කොහොමද ඩොලර් මිලියන 7 කට ඇස්තමේන්තු කලේ? යනුවෙන් ඇහුවා. එයට ජපනා
  මිලියන 3 ක් තීන්ත වියදම්
  මිලියන 2 ක් සේවක වැටුප්
  මිලියන 2 ක් මගේ ලාභය කිව්වා.

  ට්‍රම්ප් ලාංකිකයට කතා කරලා
  ඔයා කොහොමද ඩොලර් මිලියන 10 ට ඇස්තමේන්තු කලේ? යනුවෙන් ඇහුවා. එයට ඔහු
  මිලියන 4 ක් ඔයාට
  මිලියන 3 ක් මට
  අපි දෙන්නා එකතු වෙලා මිලියන 3 ක් චීනට දීලා ඒ වැඩේ කරන්න කියමු". යැයි කිව්වා. ට්‍රම්ප් සැනකින් විමතියට පත් වී වෙන කිසිදු වචනයක් නොකියා කොන්ත්‍රාත්තුව ලාංකාවට පිරිනැමුවා. 🤗🤪

  👉Sri lankan Politics 😂😂😂

  උපුටා ගැනිමකි