පරිඝණකයෙන් විදුලි උපකරණ ‍හසු‍රවමු 02

Lasanthajn

Well-known member
  • Nov 26, 2007
    1,189
    573
    113
    දැන් කොම්පියටර් වල parallel port නැහ. USB port programming කරන්න ඉගෙන ගනිල්ලා