පරිඝණකයෙන් විදුලි උපකරණ ‍හසු‍රවමු.

Hasistranger

Well-known member
 • Oct 21, 2010
  11,246
  1,441
  113
  Western Province, SL
  පරිඝණකයෙන් විදුලි උපකරණ ‍හසු‍රවමු.

  portprogramming01.jpg

  portprogramming02.jpg

  portprogramming03.jpg

  portprogramming04.jpg


  Download Inpout32.Dll

  http://www.mediafire.com/?pbk5fswf0tpunr8

  portprogramming05.jpg

  portprogramming06.jpg

  portprogramming07.jpg

  portprogramming08.jpg

  portprogramming09.jpg

  portprogramming10.jpg  portprogramming11.jpg

  portprogramming12.jpg

  අද‍ට මන් නවතිමි.
  ඉදිරියේදි අපට ‍සාකච්ඡා කි‍රීම‍ට ඇත්තේ බා‍හිර උපකරණයකින් පැම්නෙන ‍සංඥා පරිඝණකය ම‍ගින් කියවිමයි.එම කො‍ටස පසු‍ව ‍බ‍ලා‍පො‍‍රොත්තු වන්න‍.


   
  Last edited:

  hansa1018

  Member
  Sep 9, 2008
  15,294
  1,666
  0
  Colombo
  ඔය තියෙන්නේ ගිනදර වගේ...........
  එලකිරි මචා...........
  දිගටම කරගෙන යමු...........
   
  • Like
  Reactions: Hasistranger

  Hasistranger

  Well-known member
 • Oct 21, 2010
  11,246
  1,441
  113
  Western Province, SL
  ඔය තියෙන්නේ ගිනදර වගේ...........
  එලකිරි මචා...........
  දිගටම කරගෙන යමු...........

  Thanks MaChOOOooOO !!!!!!


  Thanku Wewa


  Thanks MaChOOooOO


  :) :)

  Advance electronics

  Yes !!!! Advance electronics in Simply way !! :)


  Thanku Boss :)


  :) :)