පරිඝණකයෙන් විදුලි උපකරණ ‍හසු‍රවමු 03.

markhaloce

Member
Mar 7, 2013
10,329
665
0
12
The Real North
මචං පුළුවන්නං ඔය පින්වෝක් කෑලි නැතුව කෙලින්ම win32 api එකෙන් කරන විදිහ දාපංකො.. අර කී ඉවෙන්ට් ටික නෙමේ.. ඖට්පුට් එක ගන්න විදිහ.. rep