මතකයේ රැදුන ඉංග්‍රීසි සින්දු all time favorites

madhawavish

Well-known member
 • Sep 18, 2014
  5,227
  626
  113
  the universe
  මතකයේ රැදුන ඉංග්‍රීසි සින්දු all time favorites

  බාසාව කියන්නෙ සංගිතයට ප්රස්නයක් නෙමේ..මොන බාසාවකින් ඇහුවත් පට්ට ලස්සන සින්දු අපේ හිතේ කාලයක් තියෙන්නෙ ඒ හින්දම වෙන්න ඇති..සමහර විට වචන මතක නැති වුනත් මෙලඩිය හරි හිතේ තියෙනව ..ඒ වගේ කාලයක් තිස්සෙ මතකෙ රැදුණු ඉංග්‍රීසි සින්දු ටිකක්
  #final count down
  cup of love
  you are my enjoy
  Broken angel
  Bombastic ,2007 cricket wc song,...shaggy
  Who let the dogs out
  maria
  Where are u go i wanna know.....

  මතක ඒව තියෙනවනන් දාන් යන්
   
  Last edited:

  Mr.Tom

  Well-known member
 • Mar 1, 2013
  19,175
  3,635
  113
  EK Automobile
  John Denver – Country Roads

  Almost heaven, West Virginia,
  Blue ridge mountain, Shenandoah river,
  Life is old there, older than the trees,
  Younger than the mountains, growing like a breeze

  Country roads, take me home
  To the place I belong,
  West Virginia,
  Mountain mamma, take me home
  Country roads

  All my memories, gather round her
  Miner's lady, stranger to blue water
  Dark and dusty, painted on the sky
  Misty taste of moonshine, teardrops in my eye

  Country roads, take me home
  To the place I belong,
  West Virginia,
  Mountain mamma, take me home
  Country roads

  I hear her voice in the morning hour she calls me
  Radio reminds me of my home far away
  Driving down the road I get a feeling
  That I should have been home yesterday, yesterday

  Country roads, take me home
  To the place I belong,
  West virginia,
  Mountain mamma, take me home
  Country roads

  I hear her voice in the morning hour she calls me
  Radio reminds me of my home far away
  Driving down the road I get a feeling
  That I should have been home yesterday, yesterday

  Country roads, take me home
  To the place I belong,
  West Virginia,
  Mountain mamma, take me home
  Country roads
  Take me home, country roads
  Take me home, country roads


   
  • Like
  Reactions: WhiteWalker

  Mr.Tom

  Well-known member
 • Mar 1, 2013
  19,175
  3,635
  113
  EK Automobile
  BOYZONE Words

  Smile, an everlasting smile
  A smile can bring you near to me
  Don't ever let me find you gone
  Cause that would bring a tear to me
  This world has lost it's glory
  Lets start a brand new story
  Now my love
  You think that I don't even mean
  A single word I say...
  It's only words
  And words are all I have
  To take your heart away

  Talk, in everlasting words
  And dedicate them all, to me
  And I will give you all my life
  I'm here if you should call to me
  You think that I don't even mean
  a single word I say...

  [Chorus, repeat]

  Da da da da da da da
  Da da da da da da da da
  Da da da da da da da da
  Da da da da da da da da

  This world has lost it's glory
  Let's start a brand new story
  Now, my love
  You think that I don't even mean
  a single word I say...


   
  • Like
  Reactions: Dennied

  Henry L

  Member
  Jan 10, 2010
  26,656
  969
  0
  Victoria, Australia
  BOYZONE Words

  Smile, an everlasting smile
  A smile can bring you near to me
  Don't ever let me find you gone
  Cause that would bring a tear to me
  This world has lost it's glory
  Lets start a brand new story
  Now my love
  You think that I don't even mean
  A single word I say...
  It's only words
  And words are all I have
  To take your heart away

  Talk, in everlasting words
  And dedicate them all, to me
  And I will give you all my life
  I'm here if you should call to me
  You think that I don't even mean
  a single word I say...

  [Chorus, repeat]

  Da da da da da da da
  Da da da da da da da da
  Da da da da da da da da
  Da da da da da da da da

  This world has lost it's glory
  Let's start a brand new story
  Now, my love
  You think that I don't even mean
  a single word I say...  :yes::yes::love:
   
  • Like
  Reactions: Dennied