මේක Active කරගන්න ක්‍රමයක් කියපල්ලකො බන්

Lokka Bro

Well-known member
 • Aug 18, 2020
  889
  1,662
  93
  Loading...
  elakiri.com
  මචංලා MS Office ඇක්ටිව් කරගන්න ක්‍රමයක් කියපල්ලකො😏.නෙට් එකේ තියන හැම ජරාවම කරලා pc එකට කෙලවගන්න බය හින්දා උඹලා පාවිච්චි කරන එකක් ඇහුවෙ.😑
   

  ShehanSL

  Junior member
 • Jun 28, 2020
  66
  36
  18
  මචංලා MS Office ඇක්ටිව් කරගන්න ක්‍රමයක් කියපල්ලකො😏.නෙට් එකේ තියන හැම ජරාවම කරලා pc එකට කෙලවගන්න බය හින්දා උඹලා පාවිච්චි කරන එකක් ඇහුවෙ.😑
  key ekak buy karanna, mage dan awurudu 2k vitara wenawa, thama weda,, 900k vitara giye
   

  nration.com

  Junior member
 • Aug 7, 2014
  89
  67
  18
  මචංලා MS Office ඇක්ටිව් කරගන්න ක්‍රමයක් කියපල්ලකො😏.නෙට් එකේ තියන හැම ජරාවම කරලා pc එකට කෙලවගන්න බය හින්දා උඹලා පාවිච්චි කරන එකක් ඇහුවෙ.😑
  Try this https://techubiz.com/product-category/office/2019/
   

  pathaleiretta

  Well-known member
 • Aug 18, 2015
  3,063
  6,615
  113
  ටූල් එකක් තියෙනවා. මං පාවිච්චි කරා කලයක් ඉදන් ඕනම් pm එකක් දාපන් හැබැයි පුතේ ක්‍රැක් තමයි හොදේ.
   

  indikaku

  Well-known member
 • Apr 17, 2011
  1,080
  297
  83
  KMSAuto Net 2015 v1.3.8 Portable Software eken active karaganna puluwan. mama 2019 active karagena tyenne. Habai windows virus guard eka disable karanne wenawa.
   
  • Like
  Reactions: malrulz

  krizta

  Well-known member
 • Nov 9, 2007
  16,169
  1,661
  113
  400 : Bad Request
  Save this as office.cmd file using notepad. run it as admin
  Code:
  @echo off
  title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1
  :server
  if %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.com
  if %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.com
  if %i%==3 set KMS=kms9.MSGuides.com
  if %i%==4 goto notsupported
  cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
  cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
  explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
  :notsupported
  echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/aiomsp
  :halt
  pause >nul
   

  meeka

  Well-known member
 • Oct 1, 2008
  4,501
  4,393
  113
  Save this as office.cmd file using notepad. run it as admin
  Code:
  @echo off
  title Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1
  :server
  if %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.com
  if %i%==2 set KMS=kms8.MSGuides.com
  if %i%==3 set KMS=kms9.MSGuides.com
  if %i%==4 goto notsupported
  cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
  cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
  explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
  :notsupported
  echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/aiomsp
  :halt
  pause >nul
  meka lesi
   
  • Like
  Reactions: malrulz