මේ උමන්දාවෙ කෙල්ල කවුද?

Absolute Zero

Well-known member
 • Mar 31, 2015
  7,379
  1
  5,318
  113
  −273.15°C
  දෙකටම ගැහුවා බං. හැබැයි එකට නෙවෙයි වෙන වෙනම. 😊
  Sweet Dreams Running GIF by For Better or for Worse