මොඩල්ගෙ/නිළියගෙ නම දැනගමු official thread

sanzilla jackcat

Well-known member
 • Oct 3, 2008
  3,647
  203
  63
  ෆ්ලුජා නගරය
  What difference does it make if the heart rate is elevated, and the cause is physical? (i.e. Cells need more oxygen in the blood) You were talking about heart rate, health and stress. All combined, you obviously implied that elevating heart rate is unhealthy. Obviously there's no "need" to do it. There's no "need" to have any sex either, it won't result in any physical health complications. However, your explanation that somehow the heart rate increase during sex in natural due course is detrimental, and that you have to take measures to stop it from happening for the sake of your heart health is demonstrably false and almost ridiculous.

  "Yes exceeding 100 is good for the heart, but not during sex" that's simply idiotic. What difference does it make? Sex is an activity with a physical component, depending on how you do it. Physical activities increase the need for oxygen to the cells, and the heart increases to supply oxygenated blood faster. That's all. If you're very inexperienced in sex, Adrenaline can cause a rate increase as well, but that's actually quite beneficial, especially if you have potency issues.

  Connection with partner is not that important in casual sex. It's mostly true with a loving, monogamous partner, which I have experienced a few times, but as I've said earlier, there's too much to give up for that slight additional return, which I have decided as not being beneficial in the bigger picture. Of course you can disagree, because these are not facts, just opinions.

  Trying to fit in the clichéd Science and Art into everything is just not for me. People's tastes are different. What works for you most probably won't work for another. You might love some food, and think those who don't share the same feeling is missing out, but the truth is, actual personal enjoyment is not an absolute thing. It's relative to one another. Being able to understand that is quite important. 👍
  no bro , i'm talking about the heart muscles.
  what happened to the astronauts who go to space, how they get their muscles degenerated. same thing is happening to the heart as well if you didn't exceed 100 at least 2 times a day.
  also same thing is happening to people like us who work in it industry, fixed focus to computer screen will degenerate the eye muscles. i can defend my fact with scientific papers. heart failures , eye failures , muscle failures are very bad.

  about mongering , i also dating couple of girls who are working in my industry, but that is very rare. and past i used prostitutes.
  the real girls are not beautiful and well shaped as those 3d girls and dolls. real girls have no intention of male desires to keep them well shaped and sexy and clean. that's the main issue i'm up to sex dolls but not for the real girls.

  look at the body shapes of these artistic josie 7 like model,

  1611371912671.png

  the real girls only use beauty to hunt a male person. after marriage they don't care about the body shape. but for male artistic point of view its all about beauty art and the body shape. and why the real girls are not beautiful like this , the answer is their mind as well. she should prefer that as an art otherwise she won't be beautiful. mind reflects the body shape and art.
   

  Attachments

  • 1611371912052.png
   1611371912052.png
   252 KB · Views: 8
  • Haha
  Reactions: Indrajith Gamage

  Indrajith Gamage

  Well-known member
 • Aug 15, 2020
  375
  459
  63
  Moratuwa
  උබ මාර පොරක් නේ බන්, උබ නොදන්න එකියක් නැ නේ :shocked:
  තැන්කු

  නැත්තෙමත් නෑ බං. Nils store එකේ ඉන්න ඉන්දියන් එකීව තාම හොයා ගන්න බැරි වුණා.
   

  tharakaf

  Well-known member
 • Oct 19, 2020
  335
  639
  93
  නැත්තෙමත් නෑ බං. Nils store එකේ ඉන්න ඉන්දියන් එකීව තාම හොයා ගන්න බැරි වුණා.
  :ROFLMAO: :ROFLMAO: I am still waiting. Wonder why they don't want to give her some publicity. It cannot be bad noh?
   

  navinnuwan

  Well-known member
 • Sep 19, 2006
  7,183
  2,108
  113
  නැත්තෙමත් නෑ බං. Nils store එකේ ඉන්න ඉන්දියන් එකීව තාම හොයා ගන්න බැරි වුණා.
  ඔය කියන්නේ මේකිද බන් ?
  139402160_3835268686586841_869126852161050866_o.jpg


  නැ බන් මේ ගැනී නෙවෙයි මම ඇහුවේ මේ ෆොටො එකේ ඉන්නේ එච්චර වයස නැ කෙල්ලක්
  Screenshot (52).png

  ------ Post added on Jan 25, 2021 at 7:41 PM