24" මොනිටර් එකක්

Sonique

Well-known member
 • Oct 22, 2007
  18,930
  1,706
  113
  Forest
  22n uda gananwanam 2k wath ganna.. fullhd madi nattam... Mageth 24k tiyenne eth fullhd :(
  Dude that is not true. I have a 27" FHD Dell IPS monitor and my friend has a 27" 4K monitor. Although the difference is apparent it is not worth the extra money. Those sizes are too small to see much of a difference and gaming on a small 4K screen is an expensive mistake at current prices. A mid range graphics card will strongly disagree with running 4K games with 60 fps. But a 4K 65" TV is a whole different ball game.
   

  Draco Malfoy

  Well-known member
 • Feb 9, 2019
  667
  522
  93
  Malfoy Manor, Wiltshire, England.
  Dude that is not true. I have a 27" FHD Dell IPS monitor and my friend has a 27" 4K monitor. Although the difference is apparent it is not worth the extra money. Those sizes are too small to see much of a difference and gaming on a small 4K screen is an expensive mistake at current prices. A mid range graphics card will strongly disagree with running 4K games with 60 fps. But a 4K 65" TV is a whole different ball game.
  oyage 27" FHD monitor eka kiyak unada?
   

  niranga1989

  Well-known member
 • Jan 29, 2021
  256
  251
  63
  Dude that is not true. I have a 27" FHD Dell IPS monitor and my friend has a 27" 4K monitor. Although the difference is apparent it is not worth the extra money. Those sizes are too small to see much of a difference and gaming on a small 4K screen is an expensive mistake at current prices. A mid range graphics card will strongly disagree with running 4K games with 60 fps. But a 4K 65" TV is a whole different ball game.
  I use this for work mostly... On my laptop i have an fhd screen so the pixels are noticably visible on the monitor

  Mine is 24 Dell IPS