____ඩිජිටල් කැමරා ගැන ඔබ දැනගත් යුතු දේ____

____ඩිජිටල් කැමරා ගැන ඔබ දැනගත් යුතු දේ____

න්න අදත් IT කාරය අවා :) ඔයාලගේ දැනුමට අලුත් දෙයක් අරගෙන,;)මේ දවස් වල trend එක නේ ඩිජිටල් කැමරා කියන්නේ:cool: ඉතින් මම හිතුව ඔයාලට ඒ ගැන පොඩි තොරතුරු ටිකක් දෙන්න.:nerd:ඩිජිටල් කැමරා ඒවායේ ගුණාත්මක බව මත DSLR( Digital Single Lens Reflex ):shocked:,SLR(single lens reflex):eek:කියල වර්ග කරනවා අපි normal use කරන කැමරා එක Compact digital camera කියලත් කියන්න පුළුවන් ඒ ගැන වැඩි දුර විස්තර අපි වෙන වෙලාවක බලමුකෝ :rofl:අද මම කියනේ සාමාන්යෙන් අපි ඩිජිටල් කැමරා එකක් ගැන දැනගන්න ඕන කරුණු කිහිපයක.;)

digi1.jpg

digi2.JPG

digi3.JPG

digi4.JPG


Nikon eos DSLR


canon-dslr-camera-3.jpg

images


samsung ST5500 normal camera

Samsung-ST5500-digital-camera-review.jpg

Samsung-ST5500-Black-Color.jpg


ඔයාල ඒගැන මොකද කියන්නේ? දෙන්නකෝ බලන්න ඔයාලගේ අදහස් :)

____________________________

2011 [email protected]
All Rights Reserved.