Goodbye Friends.

kandya

Member
Jun 15, 2010
23,752
1,711
0
මහනුවර
14.gif
එලකිරියම ගිනිතියලා යයි වගේ.......:lol::P
 

sira_malli

Member
Feb 26, 2009
2,737
395
0
මම සම්නයෙන් යනව කියල ථ්‍රේද් දන කෙනෙක් නෙවි
නමුථ් මත මෙක දන්න හිතුනෙ අත්තතම මම මෙපර එලකිරි එකත
අඉථ් එන්නෙ න කියල කියන්නි. සොර්‍රය් මගෙ යලුවන්ත කියන්න ථියෙන්න
මම මෙ සිතෙ එකත ගොදක් කමති කෙනෙක් අනෙක් එවත වගෙ නෙවි
මෙකෙ මිනිස්සු වදි නිස මත අත්තතම යමක් ඉගෙන ගන්න පුලුවන් එගොලන්ගෙන්
මම සමජය ගන වදි දන්නෙ න. මම සමජ ගන පව ඉගෙන ගත්ත
මෙකෙන්. මත හරි දුකඉ ඉතින් මෙකත අඉ එන්නෙ න කියල කියන්නථ්. මම
මෙ සිතෙ එකත විවිද අච්චොඋන්ත් වලින් අව බව අත්ත නමුථ් එ කතවථ් රිද්දන්න
වථ් ,අත්තම අපහස කරාවථ් නෙවි. මත කතවථ් අත්තම අපහස
කරල පුරුදු න පොදි කලෙ ඉදලම. මත අනෙක් කෙනගෙ දුක හොදත දනෙනව. මම දක්ක තන් දෙක ථුනක දෙම මත සමහර අය
අපහස කරල තිබ්බ මම අනෙක් අගම් වලත අපහස කරනව කිය්ල
මත එගන කියන්න ථියෙන්න සොර්‍රය් එ ගොල්ල්න්ත එකත ථරහ ගියනම්.
මත අත්ත ජීවිතෙ ථරකරයන් කෞරු න. ඉතීන් මම ථරහ කරයන් ග්න
වදි දන්නෙ න.

මගෙ අදහස තිබ්බෙ මගෙ අගමත බනින අයත
යමක් කියන්නි නමුථ් මෙකෙ අය මුලදි එක අහුව්වෙ න. හම කෙනෙම
බනල ථිබ්බ ඡ්‍රිස්තිඅන් වරුන්ත්ත. ඡ්‍රිස්තිඅන් වලත බන්නෙ වදිමොනක් ම
සින්හල ඹුද්ධිස්ත් අය නිසඉ මම මුස්ලිම්ස් අයත බන්නෙ නත්තුව බුද්ධිස්ත අයත බන්නෙ එකෙන් අදහ්ස්
වෙන්නෙ න මම මුස්ලිම්ස් කියල. මම දක්ක හමථනක දීම
බොරු ප්‍රඡර සමාහ්‍ර අය ගෙනියනව මම මුස්ලිම් කියල
එක වරදි. මම හොද ඡ්‍රිස්තිඅන් කෙනෙක්. මගෙ අම්ම හොද සින්හල කෙනෙක්
තත්ත නෙව් Zඒලන්ද් වල ඉප්ප්දිච්ඡ වෙස්තෙර්න් කෙනෙක්. න්මුථ්
මම හිතියෙ ,ඉගෙන ගත්තෙ ලන්කවෙ එක නිස මත හොදත සින්හල පුලුවන් ශින්හල කම මගෙ ගවථ් ථියෙනව
මම එක නිසඉ Mඋස්ලිම්ස් අය ශින්හල අයත බනිනකොත එගොල්ල්න්ත එප කියල
ඵ්M දල පව කිව්වෙ. මම දන්නෙ න ගොදක් අය අත්ත තත්වෙ දන්නවද
කියල. නමුථ් මම යනවෙලවෙ එක ගන්න මත කියන්න උවමනි
මෙකෙ අනෙක් දොඋබ්ලෙ ස්තන්දර්ද්ස් එක ථමි මම ඉන්න කලෙ දකපු
මෙකෙ ගහනු අයත අර්ගුඑ කරන්න බරි එක, දෙබතෙ වලත යම ථනම්,
විවිචෙඡන කිරිම අදි ථහනම් පනවදීම මම දන්නෙ න
අඉ එක එහෙම වෙන්න කියල. පිරිමින්ත විතරදම දෙබතෙ කරන්න පුලුවන්.
මම මෙක ගන අද්දකින්න කොල්ලොක් වගෙ අච්චොඋන්ත් එකකින් අව එක සරයක්
එකෙදි මත කිසිම විදියකින් බදවක් අවෙ න. සමහර අය
මගෙ අත්ත ගෙන්දෙර් එක පිලිබදව සක කරන්ව කියල මම දකල ථිබ්බ
එ අයත කියන්න ථීය්න්නෙ මම අත්තම ගිර්ල් කෙනෙක්. එ ගොල්ලොන් හිතන විදී ෆ්‍රේක්
කෙනෙක් නෙවි. අනෙක් එක මෙකෙ ඉන්න කිසිම කොල්ලෙක්ත ථමන්වගෙ ඵොතො එක
දල ඔප්පු කරන්න ඔන න අඉ ඉතින් අපිත එහෙම කරන්නෙ?
මම මෙකත එන්න පර්ත්නෙර් කෙනෙක් හොය ගන්නවථ්, කොල්ලො එක්ක චම් ෂොව්
කරන්න වථ් නෙවි. මිනිස්සු එක්ක කත කරල, මම දන්න දෙයක් ෂරෙ කරගන්න විතරි. ඉතින් මත ඔප්පු කරන්න ඔන න මම කෞද්ද කියන එක.
මෙක ඔන්ලිනෙ නිස මත කමථි ගෙන්දෙර් එකක් ථොරගෙන ,කමථි පෙර්සොනලිත්ය්
එක ථොරගෙන , කමථි ලන්ගුඅගෙ එකක් ථොරගෙන මෙකත එම්මෙ අඉතිය ථියෙනවා .එක හරියත විදෙඔ ගමෙ එක්කක ථමන් ඡන්ගෙ කරන්ව වගෙ
ථමන්ගෙ ඡරච්තෙර් එක. එකෙන්ක් අහදස් වෙන්න න රේල් වොර්ල්ද් එකථ් ථෙක්ක
මෙක පතලව ගන්න ඔන කියල.

මගෙ මෙකෙ ථියෙන ඉද් ගන අත්තම ථියෙන්න ලොකු
සතුතක්. විසෙසය්න්ම කොල්ලොක්ගෙ ඉද්ස් වලින් අවිථ් මම
එන්ජොය් කරපු හති මම කියන්න ඔනෙ.
අත්තම මම එකෙන් දන ගත්ත එ ලිෆෙ එක කොච්ඡර ස්ත්‍රිච්ත් ෆ්‍රී ද
ඔනම දෙයක් කත කරහි එකක් කියල. මම හම ථ්‍රේද්ස් එක්කතම
ගියම, හම දෙනම අස්ස්‍රය කර කිසිම ප්‍රස්නයක් නතිව
කෞරුථ් එතකොත මගෙ දෙතඉල්ස් ඉල්ලුවෙ න.
නමුථ් අඉ මත රේල් විදියත එනකොත දෙබතෙ කරන්න බරි?
මෙක දොඋබ්ලෙ ස්තන්දෙර්ස්. අඉ මම රේල් විදියත එනකොත වෙරිෆ්ය් වෙන්න
ඔනෙ? එක පරක් මත මතහි ලුක්සිථ කියල කෙනෙක්
මත ථවථ් මෙම්බෙර් කෙනෙක් සිස්තෙර් කියල චල්ල් කරද්දි
ගෙන්දෙර් එකක් තෙස්ත් කරලද එක කිව්වෙ කියල අහුව්ව?
නමුථ් එතහ්කොත එගොල්ල්න්ත එහෙම තෙස්ත් ඔන න?
මොකක් ද මෙ කතවෙ ථෙරුම්ව? අඉ මෙකෙ ඉන්න
ඔන ම කෙනෙක් අපු හතියෙම බොය් කෙනෙක් කියල හිත්ත්නෙ?
අඉ මෙකෙ ඉන්න හම මෙම්බෙර් කෙනෙක්තම ගොදක් ආය
චල්ල් කරද්දි ගිර්ල් කෙනෙක් උන්නථ් බොය් කෙනෙක් විදියත
සලකන්නෙ? මොකක්ද එථකොත අපෙ අඉතිය?
අඉ මෙකෙ සමහර අලුථ් ගිර්ල්ස් ලත පව
ෆකෙ කියල රෙප් කපන්නෙ, මද ගහන්නෙ? නත්තනම් කොල්ලො
ෆකෙ වලින් එනව කියල කියන්න. එහෙම එන අය අති
නමුථ් හමදෙනම එහෙම එනවද? න නෙ
මෙක මම ඔන තහ්‍රම් දකල ථියෙනව වගෙම තෙස්ත් කරල ථියෙන
පෙර්සොනල්ල්ය් වම. මම එක සරයක් මම
පෙර්සොනල්ල්ය් වම අවිථ් විවිචෙනය කර, කීදෙනෙක්
එකත බද කරද කියල්ල බලන්න නමුථ් අත්තම
එ මෙම්බෙර් ව දන්න අය විතරඉ ඉදිරිපථ් උන්නෙ බෙර ගන්න
අන්යෙක් අය වඡනකින් වථ් මොකුථ් කිව්වෙ න.
මම දන්නෙ න එකත හෙතුව. ගොදක් මෙ ස්‍රිලන්කන් සිතෙස් වල ඉන්න අය
තහම ඉන්තෙර්නෙත් එකත අලුථ් නිස මෙ ගන පතු මත ථිය්ගෙන ඉන්න එක පුදුමයක් න
එක අතකින්.

මම දන්නව මත දනතමථ් හතුරො මෙකෙ ඉන්නව කියල
විසෙස්ය්න්ම මම මිගරථ් රන්දොම්ල්ය් ඉන්සුල්ත් කරන්න ගත්ත වෙල ඉදලම්.
එක ගන අත්තම සොර්‍රය්. මම ගොදක් සෙරිඔඋස් ගන්න නෙ මෙකෙ එව
මම ථීරනව්ය කර පෙර්සොනල් බ්ලොග් එකක් හදගෙන එකත මගෙ
ලිපි දන්න. එථනදි මගෙ අත්ත අවන්ක අදහස් ප්‍රකස කරන්නඉ
මම ඉන්නෙ. මත වෙන අරමුනක් න කිසිම ජථියකත අපහස කරන්න.
එවගෙම මත කිසිම කෙනෙක් එක්ක ථරක් න.

එවගම කියන්න ථියෙන්න මථ් එක්ක ථරහ අයත
මම ඔල්ලොන්ගෙ රෙප් කපුවෙ න කවදවථ්. එක කරෑ මගෙ මෙකෙ ඉන්න සෙච්‍රෙත් ෆ්‍රීන්ද්ස්
ල තිකඉ. එ වගෙම ඔල්ලොන්ගෙ ෆ්‍රීන්ද්ස් ල පව රෙප් කපල ථියෙනව
මම හමදෙනතම +රෙප් දීල අති. එක ඔන්න නම් අද්මින් ත කියල
ඡෙච්ක් කරගන්න. මම රෙපුතතිඔන්ස් බලගෙන මෙකෙ එනව නම්
අද මම සින්ග්ලෙ අච්චොඋන්ත් එකක් ථියෙගෙන හොද ෆචෙ එකක් පෙන්න
ගෙන ඉන්නව ,අල්තෙර්නතිවෙ අච්චොඋන්ත්ස් වලින් අවිල්ල.
නමුථ් මත එහෙම අදහසක් ථිබී න.

මත මෙක ලියන්නාථ් බ වගෙ මගෙ හිතව හරි දුකක් දනෙනව
පලවෙනි වතවත්ත ඔන්ලිනෙ එක නිස. මම අද ඔන්ලිනෙ වෙලසඉන් එන්න හදලථ්
අවෙ නත්තෙ මගෙ ඔල්ලුවෙ කක්කුමක් ථිබ්බෙ නිස මිසක්. පනල ගිය නිස නෙවි.
මම ගොදක් අයත මගෙ රේල් ඉන්ෆො මගෙ යලුවන්ත වථ් දුන්නෙ නත්ත
එකෙන් මගෙ අත්ත ලිෆෙ එකත බලපක් වෙවි කියල හිතලි. මොකද
මම දන්නව මගෙ ෆ්‍රීන්ද්ස් ලගෙ ෆ්‍රීන්ද්ස් ඉන්නව මථ් එක්ක ථරහ
ඉතින් නිකතමත වගෙ මගෙ ෆ්‍රීන්ද් කෙනෙක් මගෙ ෆචෙබූක් උන්නථ් අද්ද් කර
ගත්තොත් එයගෙ ෆ්‍රීන්ද් නමුථ් මථ් එක්ක ථරහ කෙනෙක්ත උන්නථ් එක
බලන්න පුලුවන්. එථකොත මම එxපොසෙද් වෙනව.
විසෙස්යෙන්ම ෆ්‍රීන්ද් ලිස්ත් ඉන්න කොත ගිර්ල් කෙනෙක්.

එ වගෙම මම කලින් අච්චොඋන්ත් එක අත්තහ්‍රින කොත අද්මින් ගෙ
පගෙ එකක් මෙස්සගෙ එකක් දම්මෙ කත්තියව දකීවි කියලි
එකෙන් මත අලුථ් අච්චොඋන්ත් එකකින් නෙව් ලිෆෙ එකක් එක් එක අතුලෙ හදගන්න
පුලුවන් බව දන්න නිසඉ. මොකද එතකොත කත්තිය මම එන්නෙ න කියල
හිතුවම මම අලුථ් අච්චොඋන්ත් එකකින් එනබව දන්න න.
මම මෙ අච්චොඋන්ත් එකෙන් රෙලිගිඔඋස් ෆිඝ්ත්ස් ගිහිල්ල න. මොකද මත
උවම මන උන්නෙ මගෙ අත්ත පෙර්සොනලිත්ය් එකෙන් මෙකත එන්නඉ
නමුථ් මව අදුන්න ගත්ත නිස. මත වෙන ඔප්තිඔන් එකෙක් න තව කරන්න.
මව අදුන ගත්ත ප්‍රදනත හෙතුව මම දන්නව
එකක් මගෙ රේල් ගෙන්දෙර් එකෙන් එම සහ, ලග ලග පෙර්සොනලිතීස් ථිය ගනිම
එවගෙම දරසනථ් ම ඉදේස් ථියගනිම. මෙ ෆච්තොර්ස් ථුන
අනුව යන්නෙ නති ඉද්ස් කෞරුවථ් දන්නෙ න. නමුථ් මෙකෙන් පස්සෙ
මම එ එක්කතවථ් එන්නෙ න.

මත රේල් ලිෆෙ එකෙක් ෆ්‍රීන්ද්ස් ල ගොදක් අද්දු මොකද ගෙදරින් ථියෙන
ස්ත්‍රිච්ත් එක නිස මත එලියත යන්න හම්බවෙන්න බොහොම අදුවෙන්.
ඔන්ලිනෙ ෆ්‍රීන්ද්ස් ල ගන තෘස්ත් කරන්න බ මොකද මෙකෙම ථියෙන
පොස්ත් වලින් මම දනගත්ත ගොදක් ඔන්ලිනෙ එන කොල්ලොන්ගෙ හිත්තෙ ථියෙන්නෙ
ෆිත්ල්ය් ඉදේස් කියල. නමුථ් මම ඇනොන්ය්මොඋස් විදියත ඉදල
හදගත්ත ෆ්‍රීන්ද්ස් ලගින් මම ගොදක් සත්තු උන. එක ගන මත
සතුතුඉ. මගෙ රේල් දෙතඉල්ස් ගන දන්න අයත කියන්න ථියෙන්න
එව එල්ලි කරනන් එප ප්ලේසෙ.


මම දිගත ඉස්සරහත
ලිපි ලියන්න ඉන්නෙ, එවගන ඔල්ලොන්ත බලගන්න පුලුවන් ඝූග්ලෙ එකෙ
ශින්හලෙන් සේර්ඡ් කරඔථ් ගොදක් වෙලවත. මම හිතනව එව කත්තිය එතහ්කොත
කියවඉ කියල. මම දන්න දෙවල් ෂරෙ කරගන්න මම ගොදක් අසඉ.
නමුථ් මෙකෙ ඉදල එක කරගනිම මනස්කිඅවථ් වයක් මත න.
මත මෙක්ත අඉ එන්න ඔනථ් න. එක හරිඅය්ත ගිනි උද ඉන්නව වගෙ
හමදම මගෙ හිත වදයක් වෙනව.
ඉතින් මෙක රේද් කරපු අයත ගොදක් ථන්ක්ස්.
මත ෆිනල්ල්ය් කියන්න ථියෙන්න මම ක එක්ක වථ් ථරහ න. මම ඔය හම දෙනතම
මඉත්ත්‍රි කරන්ව. ප්ලේසෙ මමථ් එක්ක ථරහ වෙන්න එප.
ගොදක් ථන්ක්ස් මමථ් එක්ක හිතපු අයත.
විසසෙයන්ම මගෙ සෙච්‍රෙත් නමුථ් මෙථන දන්න බරි ෆ්‍රීන්ද්ස් ලත.
එ අය මත ගොදක් උදෞ කරල ථියේන්ව. මම එ අය ගන සදහන් කරන්නෙ නත්තෙ මෙථන
එකෙන් එගොල්ල්න්ගෙ ෆ්‍රීන්ද්ෂිප් එක අනෙක් අය සමග ථියෙන නති වෙන නිසඉ.
මොකද මෙක ගොදක් පුන්ඡි සිතෙ එකක්
ගොදක් මජොරිත්ය් වොර්ල්ද් ෆොරුම්ස් එක්ක බලද්දි ඉථින් මින්න්සු ඔනම දෙනෙක් හම
කෙන්වම දන්නව. මත මම්ම නිස අනෙක් අය ථරහ වෙනව බලන්න ඔන න.
ඉතින් ඔයගොල්න්ත සුබපථනව. තකෙ චරෙ ෆ්‍රීන්ද්ස්.

ඔය ගොල්ලො මම කිව්වෙ එව විස්වසහ කර හො නතු ව හො
එක මත වදක් න. නමුථ් මත අත්ත කියන්න ඔනෙ
මෙ වෙලවෙදි වථ්. මගෙ හිත්තෙ ථියෙන දෙ එලියත
දපු එක ගන මත සතුතු.

ඨන්ක්ස්/!
 

Rovin

Well-known member
 • Aug 27, 2008
  56,785
  2,089
  113
  ෴*On Earth*෴
  මම සම්නයෙන් යනව කියල ථ්‍රේද් දන කෙනෙක් නෙවි
  නමුථ් මත මෙක දන්න හිතුනෙ අත්තතම මම මෙපර එලකිරි එකත
  අඉථ් එන්නෙ න කියල කියන්නි. සොර්‍රය් මගෙ යලුවන්ත කියන්න ථියෙන්න
  මම මෙ සිතෙ එකත ගොදක් කමති කෙනෙක් අනෙක් එවත වගෙ නෙවි
  මෙකෙ මිනිස්සු වදි නිස මත අත්තතම යමක් ඉගෙන ගන්න පුලුවන් එගොලන්ගෙන්
  මම සමජය ගන වදි දන්නෙ න. මම සමජ ගන පව ඉගෙන ගත්ත
  මෙකෙන්. මත හරි දුකඉ ඉතින් මෙකත අඉ එන්නෙ න කියල කියන්නථ්. මම
  මෙ සිතෙ එකත විවිද අච්චොඋන්ත් වලින් අව බව අත්ත නමුථ් එ කතවථ් රිද්දන්න
  වථ් ,අත්තම අපහස කරාවථ් නෙවි. මත කතවථ් අත්තම අපහස
  කරල පුරුදු න පොදි කලෙ ඉදලම. මත අනෙක් කෙනගෙ දුක හොදත දනෙනව. මම දක්ක තන් දෙක ථුනක දෙම මත සමහර අය
  අපහස කරල තිබ්බ මම අනෙක් අගම් වලත අපහස කරනව කිය්ල
  මත එගන කියන්න ථියෙන්න සොර්‍රය් එ ගොල්ල්න්ත එකත ථරහ ගියනම්.
  මත අත්ත ජීවිතෙ ථරකරයන් කෞරු න. ඉතීන් මම ථරහ කරයන් ග්න
  වදි දන්නෙ න.

  මගෙ අදහස තිබ්බෙ මගෙ අගමත බනින අයත
  යමක් කියන්නි නමුථ් මෙකෙ අය මුලදි එක අහුව්වෙ න. හම කෙනෙම
  බනල ථිබ්බ ඡ්‍රිස්තිඅන් වරුන්ත්ත. ඡ්‍රිස්තිඅන් වලත බන්නෙ වදිමොනක් ම
  සින්හල ඹුද්ධිස්ත් අය නිසඉ මම මුස්ලිම්ස් අයත බන්නෙ නත්තුව බුද්ධිස්ත අයත බන්නෙ එකෙන් අදහ්ස්
  වෙන්නෙ න මම මුස්ලිම්ස් කියල. මම දක්ක හමථනක දීම
  බොරු ප්‍රඡර සමාහ්‍ර අය ගෙනියනව මම මුස්ලිම් කියල
  එක වරදි. මම හොද ඡ්‍රිස්තිඅන් කෙනෙක්. මගෙ අම්ම හොද සින්හල කෙනෙක්
  තත්ත නෙව් Zඒලන්ද් වල ඉප්ප්දිච්ඡ වෙස්තෙර්න් කෙනෙක්. න්මුථ්
  මම හිතියෙ ,ඉගෙන ගත්තෙ ලන්කවෙ එක නිස මත හොදත සින්හල පුලුවන් ශින්හල කම මගෙ ගවථ් ථියෙනව
  මම එක නිසඉ Mඋස්ලිම්ස් අය ශින්හල අයත බනිනකොත එගොල්ල්න්ත එප කියල
  ඵ්M දල පව කිව්වෙ. මම දන්නෙ න ගොදක් අය අත්ත තත්වෙ දන්නවද
  කියල. නමුථ් මම යනවෙලවෙ එක ගන්න මත කියන්න උවමනි
  මෙකෙ අනෙක් දොඋබ්ලෙ ස්තන්දර්ද්ස් එක ථමි මම ඉන්න කලෙ දකපු
  මෙකෙ ගහනු අයත අර්ගුඑ කරන්න බරි එක, දෙබතෙ වලත යම ථනම්,
  විවිචෙඡන කිරිම අදි ථහනම් පනවදීම මම දන්නෙ න
  අඉ එක එහෙම වෙන්න කියල. පිරිමින්ත විතරදම දෙබතෙ කරන්න පුලුවන්.
  මම මෙක ගන අද්දකින්න කොල්ලොක් වගෙ අච්චොඋන්ත් එකකින් අව එක සරයක්
  එකෙදි මත කිසිම විදියකින් බදවක් අවෙ න. සමහර අය
  මගෙ අත්ත ගෙන්දෙර් එක පිලිබදව සක කරන්ව කියල මම දකල ථිබ්බ
  එ අයත කියන්න ථීය්න්නෙ මම අත්තම ගිර්ල් කෙනෙක්. එ ගොල්ලොන් හිතන විදී ෆ්‍රේක්
  කෙනෙක් නෙවි. අනෙක් එක මෙකෙ ඉන්න කිසිම කොල්ලෙක්ත ථමන්වගෙ ඵොතො එක
  දල ඔප්පු කරන්න ඔන න අඉ ඉතින් අපිත එහෙම කරන්නෙ?
  මම මෙකත එන්න පර්ත්නෙර් කෙනෙක් හොය ගන්නවථ්, කොල්ලො එක්ක චම් ෂොව්
  කරන්න වථ් නෙවි. මිනිස්සු එක්ක කත කරල, මම දන්න දෙයක් ෂරෙ කරගන්න විතරි. ඉතින් මත ඔප්පු කරන්න ඔන න මම කෞද්ද කියන එක.
  මෙක ඔන්ලිනෙ නිස මත කමථි ගෙන්දෙර් එකක් ථොරගෙන ,කමථි පෙර්සොනලිත්ය්
  එක ථොරගෙන , කමථි ලන්ගුඅගෙ එකක් ථොරගෙන මෙකත එම්මෙ අඉතිය ථියෙනවා .එක හරියත විදෙඔ ගමෙ එක්කක ථමන් ඡන්ගෙ කරන්ව වගෙ
  ථමන්ගෙ ඡරච්තෙර් එක. එකෙන්ක් අහදස් වෙන්න න රේල් වොර්ල්ද් එකථ් ථෙක්ක
  මෙක පතලව ගන්න ඔන කියල.

  මගෙ මෙකෙ ථියෙන ඉද් ගන අත්තම ථියෙන්න ලොකු
  සතුතක්. විසෙසය්න්ම කොල්ලොක්ගෙ ඉද්ස් වලින් අවිථ් මම
  එන්ජොය් කරපු හති මම කියන්න ඔනෙ.
  අත්තම මම එකෙන් දන ගත්ත එ ලිෆෙ එක කොච්ඡර ස්ත්‍රිච්ත් ෆ්‍රී ද
  ඔනම දෙයක් කත කරහි එකක් කියල. මම හම ථ්‍රේද්ස් එක්කතම
  ගියම, හම දෙනම අස්ස්‍රය කර කිසිම ප්‍රස්නයක් නතිව
  කෞරුථ් එතකොත මගෙ දෙතඉල්ස් ඉල්ලුවෙ න.
  නමුථ් අඉ මත රේල් විදියත එනකොත දෙබතෙ කරන්න බරි?
  මෙක දොඋබ්ලෙ ස්තන්දෙර්ස්. අඉ මම රේල් විදියත එනකොත වෙරිෆ්ය් වෙන්න
  ඔනෙ? එක පරක් මත මතහි ලුක්සිථ කියල කෙනෙක්
  මත ථවථ් මෙම්බෙර් කෙනෙක් සිස්තෙර් කියල චල්ල් කරද්දි
  ගෙන්දෙර් එකක් තෙස්ත් කරලද එක කිව්වෙ කියල අහුව්ව?
  නමුථ් එතහ්කොත එගොල්ල්න්ත එහෙම තෙස්ත් ඔන න?
  මොකක් ද මෙ කතවෙ ථෙරුම්ව? අඉ මෙකෙ ඉන්න
  ඔන ම කෙනෙක් අපු හතියෙම බොය් කෙනෙක් කියල හිත්ත්නෙ?
  අඉ මෙකෙ ඉන්න හම මෙම්බෙර් කෙනෙක්තම ගොදක් ආය
  චල්ල් කරද්දි ගිර්ල් කෙනෙක් උන්නථ් බොය් කෙනෙක් විදියත
  සලකන්නෙ? මොකක්ද එථකොත අපෙ අඉතිය?
  අඉ මෙකෙ සමහර අලුථ් ගිර්ල්ස් ලත පව
  ෆකෙ කියල රෙප් කපන්නෙ, මද ගහන්නෙ? නත්තනම් කොල්ලො
  ෆකෙ වලින් එනව කියල කියන්න. එහෙම එන අය අති
  නමුථ් හමදෙනම එහෙම එනවද? න නෙ
  මෙක මම ඔන තහ්‍රම් දකල ථියෙනව වගෙම තෙස්ත් කරල ථියෙන
  පෙර්සොනල්ල්ය් වම. මම එක සරයක් මම
  පෙර්සොනල්ල්ය් වම අවිථ් විවිචෙනය කර, කීදෙනෙක්
  එකත බද කරද කියල්ල බලන්න නමුථ් අත්තම
  එ මෙම්බෙර් ව දන්න අය විතරඉ ඉදිරිපථ් උන්නෙ බෙර ගන්න
  අන්යෙක් අය වඡනකින් වථ් මොකුථ් කිව්වෙ න.
  මම දන්නෙ න එකත හෙතුව. ගොදක් මෙ ස්‍රිලන්කන් සිතෙස් වල ඉන්න අය
  තහම ඉන්තෙර්නෙත් එකත අලුථ් නිස මෙ ගන පතු මත ථිය්ගෙන ඉන්න එක පුදුමයක් න
  එක අතකින්.

  මම දන්නව මත දනතමථ් හතුරො මෙකෙ ඉන්නව කියල
  විසෙස්ය්න්ම මම මිගරථ් රන්දොම්ල්ය් ඉන්සුල්ත් කරන්න ගත්ත වෙල ඉදලම්.
  එක ගන අත්තම සොර්‍රය්. මම ගොදක් සෙරිඔඋස් ගන්න නෙ මෙකෙ එව
  මම ථීරනව්ය කර පෙර්සොනල් බ්ලොග් එකක් හදගෙන එකත මගෙ
  ලිපි දන්න. එථනදි මගෙ අත්ත අවන්ක අදහස් ප්‍රකස කරන්නඉ
  මම ඉන්නෙ. මත වෙන අරමුනක් න කිසිම ජථියකත අපහස කරන්න.
  එවගෙම මත කිසිම කෙනෙක් එක්ක ථරක් න.

  එවගම කියන්න ථියෙන්න මථ් එක්ක ථරහ අයත
  මම ඔල්ලොන්ගෙ රෙප් කපුවෙ න කවදවථ්. එක කරෑ මගෙ මෙකෙ ඉන්න සෙච්‍රෙත් ෆ්‍රීන්ද්ස්
  ල තිකඉ. එ වගෙම ඔල්ලොන්ගෙ ෆ්‍රීන්ද්ස් ල පව රෙප් කපල ථියෙනව
  මම හමදෙනතම +රෙප් දීල අති. එක ඔන්න නම් අද්මින් ත කියල
  ඡෙච්ක් කරගන්න. මම රෙපුතතිඔන්ස් බලගෙන මෙකෙ එනව නම්
  අද මම සින්ග්ලෙ අච්චොඋන්ත් එකක් ථියෙගෙන හොද ෆචෙ එකක් පෙන්න
  ගෙන ඉන්නව ,අල්තෙර්නතිවෙ අච්චොඋන්ත්ස් වලින් අවිල්ල.
  නමුථ් මත එහෙම අදහසක් ථිබී න.

  මත මෙක ලියන්නාථ් බ වගෙ මගෙ හිතව හරි දුකක් දනෙනව
  පලවෙනි වතවත්ත ඔන්ලිනෙ එක නිස. මම අද ඔන්ලිනෙ වෙලසඉන් එන්න හදලථ්
  අවෙ නත්තෙ මගෙ ඔල්ලුවෙ කක්කුමක් ථිබ්බෙ නිස මිසක්. පනල ගිය නිස නෙවි.
  මම ගොදක් අයත මගෙ රේල් ඉන්ෆො මගෙ යලුවන්ත වථ් දුන්නෙ නත්ත
  එකෙන් මගෙ අත්ත ලිෆෙ එකත බලපක් වෙවි කියල හිතලි. මොකද
  මම දන්නව මගෙ ෆ්‍රීන්ද්ස් ලගෙ ෆ්‍රීන්ද්ස් ඉන්නව මථ් එක්ක ථරහ
  ඉතින් නිකතමත වගෙ මගෙ ෆ්‍රීන්ද් කෙනෙක් මගෙ ෆචෙබූක් උන්නථ් අද්ද් කර
  ගත්තොත් එයගෙ ෆ්‍රීන්ද් නමුථ් මථ් එක්ක ථරහ කෙනෙක්ත උන්නථ් එක
  බලන්න පුලුවන්. එථකොත මම එxපොසෙද් වෙනව.
  විසෙස්යෙන්ම ෆ්‍රීන්ද් ලිස්ත් ඉන්න කොත ගිර්ල් කෙනෙක්.

  එ වගෙම මම කලින් අච්චොඋන්ත් එක අත්තහ්‍රින කොත අද්මින් ගෙ
  පගෙ එකක් මෙස්සගෙ එකක් දම්මෙ කත්තියව දකීවි කියලි
  එකෙන් මත අලුථ් අච්චොඋන්ත් එකකින් නෙව් ලිෆෙ එකක් එක් එක අතුලෙ හදගන්න
  පුලුවන් බව දන්න නිසඉ. මොකද එතකොත කත්තිය මම එන්නෙ න කියල
  හිතුවම මම අලුථ් අච්චොඋන්ත් එකකින් එනබව දන්න න.
  මම මෙ අච්චොඋන්ත් එකෙන් රෙලිගිඔඋස් ෆිඝ්ත්ස් ගිහිල්ල න. මොකද මත
  උවම මන උන්නෙ මගෙ අත්ත පෙර්සොනලිත්ය් එකෙන් මෙකත එන්නඉ
  නමුථ් මව අදුන්න ගත්ත නිස. මත වෙන ඔප්තිඔන් එකෙක් න තව කරන්න.
  මව අදුන ගත්ත ප්‍රදනත හෙතුව මම දන්නව
  එකක් මගෙ රේල් ගෙන්දෙර් එකෙන් එම සහ, ලග ලග පෙර්සොනලිතීස් ථිය ගනිම
  එවගෙම දරසනථ් ම ඉදේස් ථියගනිම. මෙ ෆච්තොර්ස් ථුන
  අනුව යන්නෙ නති ඉද්ස් කෞරුවථ් දන්නෙ න. නමුථ් මෙකෙන් පස්සෙ
  මම එ එක්කතවථ් එන්නෙ න.

  මත රේල් ලිෆෙ එකෙක් ෆ්‍රීන්ද්ස් ල ගොදක් අද්දු මොකද ගෙදරින් ථියෙන
  ස්ත්‍රිච්ත් එක නිස මත එලියත යන්න හම්බවෙන්න බොහොම අදුවෙන්.
  ඔන්ලිනෙ ෆ්‍රීන්ද්ස් ල ගන තෘස්ත් කරන්න බ මොකද මෙකෙම ථියෙන
  පොස්ත් වලින් මම දනගත්ත ගොදක් ඔන්ලිනෙ එන කොල්ලොන්ගෙ හිත්තෙ ථියෙන්නෙ
  ෆිත්ල්ය් ඉදේස් කියල. නමුථ් මම ඇනොන්ය්මොඋස් විදියත ඉදල
  හදගත්ත ෆ්‍රීන්ද්ස් ලගින් මම ගොදක් සත්තු උන. එක ගන මත
  සතුතුඉ. මගෙ රේල් දෙතඉල්ස් ගන දන්න අයත කියන්න ථියෙන්න
  එව එල්ලි කරනන් එප ප්ලේසෙ.


  මම දිගත ඉස්සරහත
  ලිපි ලියන්න ඉන්නෙ, එවගන ඔල්ලොන්ත බලගන්න පුලුවන් ඝූග්ලෙ එකෙ
  ශින්හලෙන් සේර්ඡ් කරඔථ් ගොදක් වෙලවත. මම හිතනව එව කත්තිය එතහ්කොත
  කියවඉ කියල. මම දන්න දෙවල් ෂරෙ කරගන්න මම ගොදක් අසඉ.
  නමුථ් මෙකෙ ඉදල එක කරගනිම මනස්කිඅවථ් වයක් මත න.
  මත මෙක්ත අඉ එන්න ඔනථ් න. එක හරිඅය්ත ගිනි උද ඉන්නව වගෙ
  හමදම මගෙ හිත වදයක් වෙනව.
  ඉතින් මෙක රේද් කරපු අයත ගොදක් ථන්ක්ස්.
  මත ෆිනල්ල්ය් කියන්න ථියෙන්න මම ක එක්ක වථ් ථරහ න. මම ඔය හම දෙනතම
  මඉත්ත්‍රි කරන්ව. ප්ලේසෙ මමථ් එක්ක ථරහ වෙන්න එප.
  ගොදක් ථන්ක්ස් මමථ් එක්ක හිතපු අයත.
  විසසෙයන්ම මගෙ සෙච්‍රෙත් නමුථ් මෙථන දන්න බරි ෆ්‍රීන්ද්ස් ලත.
  එ අය මත ගොදක් උදෞ කරල ථියේන්ව. මම එ අය ගන සදහන් කරන්නෙ නත්තෙ මෙථන
  එකෙන් එගොල්ල්න්ගෙ ෆ්‍රීන්ද්ෂිප් එක අනෙක් අය සමග ථියෙන නති වෙන නිසඉ.
  මොකද මෙක ගොදක් පුන්ඡි සිතෙ එකක්
  ගොදක් මජොරිත්ය් වොර්ල්ද් ෆොරුම්ස් එක්ක බලද්දි ඉථින් මින්න්සු ඔනම දෙනෙක් හම
  කෙන්වම දන්නව. මත මම්ම නිස අනෙක් අය ථරහ වෙනව බලන්න ඔන න.
  ඉතින් ඔයගොල්න්ත සුබපථනව. තකෙ චරෙ ෆ්‍රීන්ද්ස්.

  ඔය ගොල්ලො මම කිව්වෙ එව විස්වසහ කර හො නතු ව හො
  එක මත වදක් න. නමුථ් මත අත්ත කියන්න ඔනෙ
  මෙ වෙලවෙදි වථ්. මගෙ හිත්තෙ ථියෙන දෙ එලියත
  දපු එක ගන මත සතුතු.

  ඨන්ක්ස්/!
  :lol::lol:
   
  Apr 19, 2011
  5,718
  210
  0
  මම සම්නයෙන් යනව කියල ථ්‍රේද් දන කෙනෙක් නෙවි


  යකෝ මොන &$%#%*& මේ :lol::lol::lol: අරක කියවන එක ලේසියි වගේ.. ඒත් ඒක කියවන්න කම්මැලියි..ඔන්න ඔහෙ ඕන දෙයක් කියපු දෙන් අපිට මොකෝ :rofl:
   
  blah blah blah
  drama queen!
  :rofl::rofl::rofl:
  සිංහළයා;11257629 said:
  ආපෝ හෑල්ලේ දිග... සිංහලෙන් දාන්න අමතක උනාද ටොපෝ.. පස්සෙ කියවන්නම්කෝ...

  බම්ප් ටොපා :lol::lol::lol::love:
  :baffled::rofl::rofl:

  ගිහින් තව අලුත් profile එකක් හදාගෙන මාස දෙක තුනකින් අපිව troll කරන්න එන්නකෝ :love::rofl:
  :lol::rofl::rofl:
  වැල් බයිලා :lol:
  ඔයාලගේ ආගමට අපහාස කරපු අයට විරුද්ධ වෙන්නද බුද්ධාගමට සිංහල ජාතියට ගරහුවේ? මමත් බෞද්ධ ඒත් මං බඳින්න ඉන්නෙ කතෝලික කෙනෙක්.ඒ හින්ද මම නම් කියට වත් ඔයාලගේ ආගම විවේචනය කරන්නෙ නෑ. හොඳ වෙලාවට එයා ඔය වගේ නෑ. හිතේ කුහක කම් යටි අරමුණු තියාගෙන ආවම හැම වචනෙකින්ම ඒවා එලියට පනිනවා. ඒ හින්ද ඔයාගේ වැල් බයිලා ටිකත් අකුලාගෙන යන එක හොඳයි.

  අපි දන්නවා ඔයත් නිකන් සුර පප්ප වගේ කියල " අනේ යනවයි කිව්වට යන්නෙ නෑ..හැමදාටම ඉන්නව" :lol:
  :lol::lol::lol::rofl:
  සිංහළයා;11261548 said:
  අනේ ඕපන් මයින්ඩඩ් ටොපෝ උයා ගියොත් පාළුයි :(:lol:
  :rofl::rofl:
   

  kosandpol

  Well-known member
 • Jun 10, 2008
  45,257
  1,324
  113

  adult.junior

  Well-known member
 • Mar 31, 2011
  3,197
  601
  113
  Wilderness
  that and Ayesh Malshika's posts shows the danger of creating multiple IDs here. Either both of you are yet more manifestations of snowl or you two have been so taken in by this person's this one ID (snowl) that the two are unaware of her/his activities here under the more infamous IDs.

  :no:hey no i am not snowl. just happened to see him/her on elakiri at that thread. im not facinated by snowl. just thought that his/her own medicine will work for themselves too.

  please read the thread from which i have quoted:oo: