බෙන් 10
Reaction score
1,186

Joined
Last seen

Profile posts Latest activity Postings About

 • http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1786313
  ගූගල් එකෙන්ම කියනවා සබ්ලා එක්ස්චේන්ජ් කරන්න එපා කියලා
  එහෙම කරන අය ගෙ යූටියුබ් එකවුන්ට් එක බෑන් වෙනවා
  ඔයා කැමති නම් දිගටම සබ්ලා ගන්න, හැබැයි වැඩිකල් තියෙන එකක් නැහැ එකවුන්ට් එක නම්

  Google Link - https://support.google.com/youtube/answer/7020428?hl=en
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…