අපට නොවටින මුරුංගා වල ගුණ.

Heshan Daminda

Well-known member
 • Mar 13, 2009
  10,901
  1
  16,753
  113
  28
  Kalutara
  ටික ටික ලියාගෙන එනවා. 🙄
  චිකන් ගනන් ගියා විතරයි දැන් ටික ටික මුරුංගා වල ගුනයි, තනකොලවල ගුනයි, ජපන් ජබර වල ගුනයි සේරම ටික ටික ලියාගෙන එනව.
   

  nicjosh83

  Well-known member
 • Oct 19, 2018
  19,566
  7,918
  113
  චිකන් ගනන් ගියා විතරයි දැන් ටික ටික මුරුංගා වල ගුනයි, තනකොලවල ගුනයි, ජපන් ජබර වල ගුනයි සේරම ටික ටික ලියාගෙන එනව.

  murunga marala kapala hadanna one.... murunga mas hari rasayilu
   

  Emios

  Well-known member
 • Dec 10, 2009
  34,761
  14,276
  113
  To be honest it's not worth ... Use a powder or fresh leafs... Dosage must be 4 - 5grams (minimum) or its just a waste ... Capsule contains roughly 500mg - 350mg ...
  Hmm i thought about it.how many moring leafs are 5mg?