අැමරිකාවේ Alaska Airlines Boeing 737 MAX ගුවන් යානයේ කොටසක් උඩු ගුවනේදී කැඩී යයි