ඉගෙනගන්න උන් වරෙල්ලා

icewiz

Well-known member
 • Dec 19, 2023
  671
  928
  93
  O/L , A/L , Campus / job නොකරන
  ඉගෙන ගන්න වැඩ වලට පාවිච්චි කරන data packages මොනවද.
  Fiber unlimited තියන උන් ගැන නෙවේ අහන්නෙ.
  ගෙවන ගානට වැඩිම වටිනාකමක් තියන පැකේජස් මොනවද?


  (Tunneling වගේ ක්‍රම නැතුව ලීගල් ඒව ගැන අහන්නෙ)
   

  jabok

  Active member
 • Oct 14, 2023
  224
  204
  43
  O/L , A/L , Campus / job නොකරන
  ඉගෙන ගන්න වැඩ වලට පාවිච්චි කරන data packages මොනවද.
  Fiber unlimited තියන උන් ගැන නෙවේ අහන්නෙ.
  ගෙවන ගානට වැඩිම වටිනාකමක් තියන පැකේජස් මොනවද?


  (Tunneling වගේ ක්‍රම නැතුව ලීගල් ඒව ගැන අහන්නෙ)
  Airtel 1249