කොටුවක් පැන්නා!! ◕ ‿ ◕ + How to stop smoking.. (̅_̅_̅(̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ

lcrstudio

Well-known member
 • May 10, 2008
  2,097
  487
  83
  Colombo
  කොටුවක් පැන්නා!! ◕ ‿ ◕ + How to stop smoking.. (̅_̅_̅(̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ

  *´¨)
  ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
  (¸.•´ (¸.•` ¤
  දැන් කොටු දෙකයි,, hehee...
  මේ හිටියා වගේම ඉදිරියටත් කට්ටිය මාත් එක්ක ඉන්දියි කියලා හිතනවා..
  මෙච්චර කල් මාත් එක්ක හිටපු නොහිටපු හැමෝටම බොහෝම ස්තුතියි..
  :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:

  ඉතිං , කිහිප දෙනෙකුගේම ඉල්ලීම මත මම, දුම් පානයට ඇබ්බැහි උන කෙනෙක්ට ඒකෙන් මිදෙන්න ගන්න පුලුවන් ක්‍රියා මාර්ග ගැන මෙතන කතා කරන්න කැමතියි,,

  In Six straightforward and easy steps, you can stop smoking and live a normal and healthy life same as that of a non-smoker.

  howtostopsmokingcigaret.gif

  (̅_̅_̅(̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ


  Step 1: Think About Quitting

  According to a recent survey, around 15 millionsmokers try to quit smoking each day. However, less than 3% of these people stop smoking successfully for 3 to 12 months. If you’re thinking about quitting or have stopped smoking but failed to quit, don’t lose hope because smokers often try to quit more than once before they actually succeed.

  In this section, you will learn about the history of cigarette smoking, facts about smoking, smoking cessation and benefits of quitting smoking. To give you a strong reason to quit smoking, this section will also tackle dangerous diseases – such as lung cancer, heart disease, strokes, diabetes, etc – caused by smoking cigarettes. In addition, this section will explain the reasons why it is extremely hard to quit smoking, hurdles in quitting and possible nicotine withdrawal symptoms that you may encounter throughout this process.


  stopsmokinghypnosis.jpg


  Step 2: Effects of Smoking

  Years of clinical studies have proven that using Tobacco causes people to become sick, disabled or die. Since the first Surgeon General’s Report in 1964, over 12 million smoking-related deaths have occurred. More than 500,000 deaths in the U.S are caused from smoking-related illnesses. Adult smokers reduce their lifespan by an average of 13 to 14 years.

  In this section, you will learn about the dangerous effects and health risks of smoking. You will understand the facts about smoking addiction, the hazardous effects of smoking on a pregnant woman, on passive smokers, on your facial charm, on your teeth and on your general well being. You will also learn how stress could play a role in cigarette smoking. This section also deals with the effects on secondhand smoke, effects of smoking on vitamin A and C, dangerous effects of smoking on men and women, as well as the differences between cigar and pipe smoking.
  Step 3: Preparing To Quit Smoking

  The first key to quitting smoking successfully is planning and preparation. You need to prepare your body and mind before actually quitting. Determine your personal goals, discover your reasons for quitting and get rid of temptations that may become a hindrance to your stop smoking program. Tobacco smoke contains nicotine, a drug that is addictive and can make it very hard, but not impossible, to quit.

  In this section, you will face the facts about nicotine addiction before your last stick of cigarette. You will learn the most effective steps to be followed when planning to quit smoking. You will also find out about the real reason why it is so hard to quit smoking. To help you plan your quit smoking program, you need to confront your personal reasons to start quitting and understand what you need to do stop smoking. This section also deals with the psychological recovery stages to stop smoking and provides helpful tips to quit smoking.


  tipsonhowtostopsmoking.jpg  Step 4: Stop Smoking Tips

  Even if you have no idea where to start and what to do, you can quit smoking as long as you have the mindset and commitment to do so. Stop smoking tips can help you create a good stop smoking plan and lifestyle changes that could lead to a healthier, smoke-free life.

  In this section, you will learn some of the simplest ways and useful tips to quit smoking for good. You can choose from several psychological areas that can help you to stop smoking based on your lifestyle. This section also deals with stop smoking tips that will help your loved ones quit this deadly habit and tips on how to overcome nicotine withdrawal symptoms using an effective stop smoking plan, attending support groups and establishing a smoking cessation program.  Step 5: Stop Smoking Aids

  When smoking cigarettes has played a large part in your life, quitting smoking may not be that simple. Fortunately, the U.S. Food and Drug Administration has approved seven over-the-counter stop smoking aids – five of these help in managing nicotine withdrawal symptoms, while the other two help in reducing cigarette cravings.

  In this section, you will learn about different proven stop smoking methods like Water Therapy, Psychological Therapy and Nicotine Replacement Therapy. This section also deals with other useful stop smoking aids such as nicotine nasal sprays, nicotine lozenges, nicotine inhalers, nicotine patches, nicotine gum and stop smoking pills.  Step 6: Stay a Quitter

  After sometime, some quitters get back to their smoking habit due to temptation and persistent nicotine carving. Some may slip and puff “just one cigarette”, while others experience total relapse. In fact, according to the Center for Disease Control and Prevention, smokers who quit are at greater risk of relapsing in the first three months of becoming smoke-free.

  In this section, you will learn effective methods in avoiding nicotine carvings, while training how to control urges through breathing exercises. To understand what you are going to experience through this process, you need to learn and manage nicotine withdrawal symptoms. This section also tackles steps to manage weight gain, discusses FAQ on common frustrations of a quitter, handle traumatic events without a cigarette and other possible solutions for ex-smokers.


  howtostopsmokingcigaret.jpg


   

  cryztalz

  Well-known member
 • Nov 22, 2010
  9,632
  575
  113
  good stuff ..
  thanks for sharing bro..
  i'm sure this thread wud help a lot of smokers around here..
  keep possting ,, rep+!!!


  ps; u must spread more reputation b4 givin u again lu..
  sorry ;(
   

  cryztalz

  Well-known member
 • Nov 22, 2010
  9,632
  575
  113
  :eek:

  කියවන්න කම්මැලි. සිංහලෙන් දාන්න බැරිද:eek:

  videos බලලාම හදුන්නැති කට්ටිය .. මෙක කියවලාම හැදෙයි!! :eek::eek: