තුනෙන් දෙක ගන්නවා

Jony Ive

New member
Aug 5, 2020
28
21
3
පල ගු ඇන් පි වහලො යන්ඩ, සහරාන්ගෙ පස්ස ලෙවකාල මදි හරියට බෝම්බත් කාල දැන් බදුර්දිනගෙ ලොවන තොපිද එන්නෙ සිහල ගැන කියවන්ඩ...
පල ගු ඇන් පි වහලො යන්ඩ, සහරාන්ගෙ පස්ස ලෙවකාල මදි හරියට බෝම්බත් කාල දැන් බදුර්දිනගෙ ලොවන තොපිද එන්නෙ සිහල ගැන කියවන්ඩ...
පොහොට්ටුවට දුන්නොත් විතරද නියම සිංහල?