බලන්න වටින TV series ටිකක්....

Charles Carmichael

Active member
 • Jul 9, 2013
  76
  105
  33
  හරි මෙහෙමයි.... මෙතන දාලා තියෙන්නෙ මම ආසාවෙන් බලපු TV series ටිකක්... ගොඩක් එව Netflix Mini series.

  1. කලින් බලපු අය, බලපු නැති අයට story එක spoil නොකර... කටයි පුකයි වහගෙන ඉන්න....
  2. Netflix Subscription තියෙන කට්ටිය ට අව්ලක් නැ.. අනිත් set එක ඉතින් Download කරල බලන්න පාඩුවක් නෑ
  3. මේ List එකේ නැති good TV series එව විතරක් Comment කරගෙන යන්න.. මටත් බලන්න...

  1. Queen's Gambit

  1621487737074.png


  Number of Seasons : 01
  Number of Episodes : 07
  Current status : Ended.
  Genre : Period Drama


  2. Alice in Borderland.

  1621487980341.png


  Number of Seasons : 01
  Number of Episodes : 08
  Current status : Renewed for second season.
  Genre : Sci-Fi, Suspense-Thriller,
  Restrictions : Language, Nudity, Suicide


  3. Lupin

  1621488301736.png


  Number of Seasons : 01
  Number of Episodes : 05
  Current status : Renewed for second season.
  Genre : Crime, Thriller, Mystery


  4. Another Life.

  1621488459090.png


  Number of Seasons : 01
  Number of Episodes : 10
  Current status : Renewed for second season.
  Genre : Sci-Fi, Drama,
  Restrictions : Language, Nudity, Suicide, Sex


  5. 3%


  1621488554381.png


  Number of Seasons : 04
  Number of Episodes : 33
  Current status : Ended.
  Genre : Sci-Fi, Drama, Thriller
  Restrictions : Language, Nudity, Suicide, Sex