මම Wordpress වලින් E-commerce සයිට් හදපු Themes

Nadun26

Well-known member
 • Apr 27, 2015
  8,346
  4,790
  113
  34
  Anuradhapura
  lktips.com
  මම Wordpress වලින් E-commerce සයිට් හදපු Themes ඔයාලට දෙන්න හිතුවා දිගටම ඉස්සරහට හදන ඒවා ඇතුළුව දෙනවා Life Time Update සමග.

  Nulled නමේ , (GPL සයිට් වලින් ගන්න ඒවා)


  Update එකක් අවොත් මේ thread එකෙන් මට කියන්න මම දෙන්නම් අළුත් File එක.

  Unlimited Sites පුළුවන් Key ඉල්ලන්නේ නෑ

  අද දෙන්නේ දෙකයි, තව කිහිපයක් තියෙනවා ඒවා thread එකේ ඉස්සරහට Update කරන්නම්


  Besa - Elementor Marketplace WooCommerce Theme​

  Theme - https://themeforest.net/item/besa-elementor-marketplace-woocommerce-theme/25205400
  Demo - https://preview.thembay.com/besa/
  Download Link - https://drive.google.com/drive/folders/18-sYGCtEehs7RmwRbdlvwUX0YOrKXqO5?usp=sharing
  Virus නෑ - https://www.virustotal.com/gui/file...a36b1686013180017a92d80aa4a0761778f/detection


  Revo - Multipurpose Elementor WooCommerce WordPress Theme (25+ Homepages & 5+ Mobile Layouts)​


  Theme - https://themeforest.net/item/revo-multipurpose-responsive-woocommerce-theme/18276186
  Demo - https://preview.themeforest.net/ite...0.1728823378.1623830522-1536138839.1623106554
  Download Link - https://drive.google.com/drive/folders/1bk8uSzW3k4msgYPPgTbpj4RA_QVSY7iC?usp=sharing
  Virus නෑ - https://www.virustotal.com/gui/file...dd4007e5162309de4b65fd2fb5e15fb777c/detection

  මේ දෙකම Elementor Support , Elementor Pro ඕනම් මෙන්න https://elakiri.com/threads/elementor-pro-free-life-time-update-එක්කම.1994376/#post-26550193
   

  nethumshan

  Well-known member
 • May 27, 2017
  2,069
  1,636
  113
  උබ ගාව තියෙනවද digital service දෙන marketplace එකක්ට ගැලපෙන තිම් එකක්.
   
  • Love
  Reactions: Nadun26

  CoolBro

  Active member
 • Sep 16, 2014
  576
  98
  43
  මම Wordpress වලින් E-commerce සයිට් හදපු Themes ඔයාලට දෙන්න හිතුවා දිගටම ඉස්සරහට හදන ඒවා ඇතුළුව දෙනවා Life Time Update සමග.

  Nulled නමේ , (GPL සයිට් වලින් ගන්න ඒවා)


  Update එකක් අවොත් මේ thread එකෙන් මට කියන්න මම දෙන්නම් අළුත් File එක.

  Unlimited Sites පුළුවන් Key ඉල්ලන්නේ නෑ

  අද දෙන්නේ දෙකයි, තව කිහිපයක් තියෙනවා ඒවා thread එකේ ඉස්සරහට Update කරන්නම්


  Besa - Elementor Marketplace WooCommerce Theme​

  Theme - https://themeforest.net/item/besa-elementor-marketplace-woocommerce-theme/25205400
  Demo - https://preview.thembay.com/besa/
  Download Link - https://drive.google.com/drive/folders/18-sYGCtEehs7RmwRbdlvwUX0YOrKXqO5?usp=sharing
  Virus නෑ - https://www.virustotal.com/gui/file...a36b1686013180017a92d80aa4a0761778f/detection


  Revo - Multipurpose Elementor WooCommerce WordPress Theme (25+ Homepages & 5+ Mobile Layouts)​


  Theme - https://themeforest.net/item/revo-multipurpose-responsive-woocommerce-theme/18276186
  Demo - https://preview.themeforest.net/ite...0.1728823378.1623830522-1536138839.1623106554
  Download Link - https://drive.google.com/drive/folders/1bk8uSzW3k4msgYPPgTbpj4RA_QVSY7iC?usp=sharing
  Virus නෑ - https://www.virustotal.com/gui/file...dd4007e5162309de4b65fd2fb5e15fb777c/detection

  මේ දෙකම Elementor Support , Elementor Pro ඕනම් මෙන්න https://elakiri.com/threads/elementor-pro-free-life-time-update-එක්කම.1994376/#post-26550193
  Thanks BRooo
   
  • Love
  Reactions: Nadun26